Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2022 oraz planowanie zamówień publicznych na rok 2023.

Zdobycie umiejętności dobrej organizacji procesu planowania zamówień publicznych, ich prawidłowej ewidencji, tak aby sprawnie, szybko i bez błędów sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Pracownicy komórek ds. zamówień publicznych i komórek merytorycznych (planujących), Kierownicy zamawiających, Główni księgowi, Kontrolerzy i osoby nadzorujące zamówienia publiczne.
Obowiązki zamawiających wynikające z art. 82 ustawy prawo zamówień publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego.
Zasady, forma i termin złożenia i korekty sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Zamówienia podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu.
Pełen zakres i układ informacji (sekcji/tabel) zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych, wg rozporządzenia wykonawczego.
Ewidencja zamówień publicznych jako narzędzie ułatwiające sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Przykłady rejestrów.
Wątpliwości sprawozdawcze, czyli jak ująć w sprawozdaniu m.in.:

• zamówienia udzielane z podziałem na części,
• zamówienia udzielane w częściach,
• zamówienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
• zamówienia rozliczane wg cen jednostkowych,
• zamówienia na czas nieokreślony,
• zamówienia dla kilku podmiotów,
• zamówienia poniżej progu 130 000 zł,
• zamówienia, w których nie doszło do realizacji umowy lub do jej niepełnego wykonania,
• zamówienia na usługi społeczne,
• zamówienia zawierające aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe,
• konflikt interesów i porozumienia wykonawców,
• zamówienia realizowane z ZFŚS,
• zamówienia związane z podróżami służbowymi,
• refundacje dla pracowników,
• aneksy do umów o udzielenie zamówienia publicznego,
• zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy pzp, na mocy ustawy i na mocy innych ustaw,
• wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
• zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
• zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• opłaty sądowe i administracyjne, notarialne, mandaty,
• abonament rtv.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych, ułatwiających sprawne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania.
Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z innymi obowiązkami ustawowymi.
Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w sporządzaniu rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania zamówień publicznych.
Planowanie zamówień publicznych:

• zasady planowania zamówień publicznych,
• obowiązki planistyczne wynikające z przepisów,
• plan finansowy a plan zamówień publicznych, zmiany obu planów w trakcie roku,
• narzędzia wspomagające planowanie zamówień publicznych,
• przykłady dobrych praktyk w zakresie zapisów regulaminowych dotyczących planowania zamówień.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2023)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• długopis
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się: Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co