Sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 2019 -polityka rachunkowości na rok 2020 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment), z obowiązkową „Białą Listą VAT” oraz z obowiązkowym mikrorachunkiem podatkowym

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej (typu RB) z podatkiem VAT oraz rocznej sprawozdawczości finansowej według stanu na 31 grudnia 2019 roku, z uwzględnieniem specyfiki “Informacji dodatkowej” w tym dla dla stanu środków budżetowych na kontach VAT do mechanizmu podzielonej płatności i centralizacji rozliczeń w VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy podatkowe wpływające na zamknięcie roku 2019, w tym przepisy wprowadzające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem “mechanizm podzielonej płatności”. Ponadto omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, które należało wdrożyć w zakresie planowania i wykonywania budżetu, realizowania planu dochodów i wydatków budżetowych na kontach bankowych i kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT oraz ich ujęcia w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2019.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych w poszczególnych rodzajach sprawozdaniach typu „RB” z podatkiem VAT oraz w sprawozdaniu finansowym, mające swój negatywny wpływ na rzetelność danych księgowych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2019.

Na szkoleniu omówione zostaną procedury otwarcia roku 2020, w tym problematyka tzw. „białej listy VAT” wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych jednostek organizacyjnych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu przez jednostkę lub zakład budżetowy w roku 2020. Omówione zostaną również nowe przepisy, w tym w zakresie kas fiskalnych on-line, a także zasad generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów.
1. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań typu „RB” i rocznego sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2019 – zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w Polsce – typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości na rok 2019 w zakresie podatku VAT i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
3. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2019 – VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach brutto ale bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków).
4. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2019 – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązanie na moment początkowego ujęcia, należności i zobowiązania na dzień bilansowy.
5. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2019 – zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe oraz specyficzna rola konta 300 w zakresie podatku VAT i ujmowania faktur zakupowych z podatkiem VAT.
6. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2019 – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej, problem braku danych w informacji dodatkowej w zakresie stanu środków na kontach VAT.
7. Wzory rocznych sprawozdań budżetowych typu „RB” i wzory rocznego sprawozdania finansowego z informacją dodatkową – zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień do „Informacji dodatkowej” wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym.
8. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdaniem finansowym za rok 2019, w tym w zakresie podatku VAT i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – obowiązujące od 1 lipca 208 roku wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie prezentacji w informacji dodatkowej stanu środków na koncie VAT.
9. Księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku i obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w świetle objaśnienia podatkowego Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 roku i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
10. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i nowy dopisek na fakturach VAT “mechanizm podzielonej płatności” oraz kwota 15 tys. złotych – fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
11. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek – zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności i poprawy efektywności gospodarowania środkami budżetowymi a problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.
12. „Biała lista” VAT w roku 2020 – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu oraz problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty, państwowych funduszy celowych oraz innych rachunków bankowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie obsługi płatności masowych zgłoszonych i niezgłoszonych do wykazu.
13. Zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu gotowych środków trwałych oraz ich ulepszeń i remontów po 1 stycznia 2020 roku.
14. Generator mikrorachunku podatkowego – co to jest i zakres jego zastosowania w roku 2019 i w roku 2020.
15. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach.
16. Nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczne ewidencje VAT oraz termin ich wdrożenia w roku 2020 – zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
17. Nowe matryce stawek VAT obowiązujące w roku 2020 zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT – charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.
18. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w roku 2020.
19. Kasy fiskalne ONLINE i centralny rejestr kas – Centralne Repozytorium Kas.
20. Zakres zastosowania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30.06.2020 i 31.12.2020 a kasy w formie oprogramowania (kasy wirtualne) jako nadchodząca przyszłość kas fiskalnych na smartfony.
21. Polityka rachunkowości na rok 2020 i zakres zastosowania art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT w roku 2020 – otwarcie roku z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment), z obowiązkową „białą listą vat” oraz z obowiązkowym mikrorachunkiem podatkowym.
22. Tzw. „władztwo publiczne” i art. 60 ustawy o finansach publicznych oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat niepodlegających pod VAT – czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?
23. Odpowiedzi na pytania.
Warszawa, 13 stycznia 2020 r.
Łódź, 14 stycznia 2020 r.
Poznań, 15 stycznia 2020 r.
Szczecin, 16 stycznia 2020 r.
Wrocław, 17 stycznia 2020 r.
Katowice, 20 stycznia 2020 r.
Kraków, 21 stycznia 2020 r.


Koszt uczestnictwa:

-jednej osoby 520,00 zł netto +23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 480,00 zł/os netto +23% VAT


* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564


Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.15

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co