Sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach pomocy społecznej

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do przygotowania sprawozdań finansowych za rok 2021 ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, w tym: konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, ciekawych, czasem trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy prowadzeniu rachunkowości jednostek pomocy społecznej, poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki oraz sprawdzisz, czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w ośrodkach pomocy społecznej.
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych.
Inwentaryzacja: spis z natury, uzgadnianie sald, weryfikacja – najważniejsze zasady, rozliczenie różnic, dokumentacja.
Czynności ewidencyjne:

• rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.:
• nadpłaty,
• należności sporne,
• przedawnienia,
• odpisy aktualizujące należności,
• odsetki od należności po zmianach;
• rozliczanie i ewidencja zwrotów nienależnie pobranych świadczeń;
• ewidencja wpłat komorniczych;
• rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe;
• ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, korekta zaangażowania;
• środki pieniężne w ewidencji rocznej;
• ewidencja kosztów m.in. świadczeń, egzekucji, naprawianych szkód;
• rozliczenia międzyokresowe;
• wycena aktywów i pasywów;
• wynik finansowy po zmianach;
• fundusz jednostki;
• wydatki niewygasające z końcem roku.
Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej, w tym m.in.:
• zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym;
• wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-01-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co