Sprawozdawczość z realizacji projektów PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z użyciem systemy SL2014. Zamykanie projektów – osiągnięcie wskaźników, a reguła proporcjonalności.

Cel szkolenia i korzyści: uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych i konkursowych pup, wymiana doświadczeń na czacie z innymi uczestnikami szkolenia.

Metodyka
• dyskusje
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Uczestnicy: pracownicy pup zaangażowanie w rozliczanie i księgowanie wydatków projektów, pracownicy wup rozliczający i kontrolujący projekty pup.
9.00-10.30 zajęcia:
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
Zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie rozliczania i księgowania wydatków projektowych, Wytyczne dotyczące rozliczania projektów (w zakresie kwalifikowalności, w zakresie projektów pozakonkursowych pup, w zakresie monitorowania postępu rzeczowego projektów),
Księgowanie wydatków projektowych – korekty związane z nieprawidłowościami,
Zamykanie kont analitycznych i wydzielonych rachunków bankowych.

10.30– 10.45
Przerwa

10.45-12.15 zajęcia:
Omówienie SL2014 z uwzględnieniem aktualnego podręcznika do SL2014 w ramach PO WER i RPO:
Postęp finansowy – omówienie uzupełnienia modułu,
Zwroty i korekty,
Postęp rzeczowy,
Kwalifikowalność uczestników i ich monitoring – trudne przypadki,
Monitoring wskaźników,
Opis problemów.
Postępowanie z VAT.

12.15 – 12.30
Przerwa

12.30 – 13.30 zajęcia:
Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności
Nieprawidłowości i sposób postępowania z nimi.
Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa – aktualizacja na 2022 r.

13.30-14.00
CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-06-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co