Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwentaryzacja w działalności instytucji kultury

Cel: Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.
Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja.
Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.
Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Metodyka:
prezentacja
wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie jest przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych instytucji kultury, CUW, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem jednostki.
Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przekazanie majątku przez organizatora jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych (instytucjom kultury) po zmianach – jaka forma – błędy w przekazywaniu majątku:

• użytkowanie wieczyste,
• użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
• użyczenie,
• umowy najmu i dzierżawy.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po zmianach:
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł, w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (inwestycje) wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:
• obiekty pojedyncze,
• obiekty zbiorcze.
Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• syntetyczna,
• analityczna,
• pozabilansowa,
• regulacje w polityce rachunkowości,
• miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.
Likwidacja środków trwałych.
Środki trwałe w budowie (inwestycje).
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody (również skontrum w bibliotece), organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-06-2022)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co