Stosowanie umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2021 roku w ujęciu księgowo-prawnym (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań i możliwości związanych z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło, z uwzględnieniem różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Omówione zostaną szczegółowo różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, jak też kwestia szczególnego przedmiotu umowy – utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów kadr i rozliczeń płac oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze objętym szkoleniem.
Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło.
Utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Treść umowy zlecenia:

strony umowy,
zobowiązanie zleceniobiorcy,
okres, na jaki zawierana jest umowa,
bhp,
wynagrodzenie przy zleceniach, stawka minimalna,
zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania zlecenia,
zakończenie umowy zlecenia.

Zasady rozliczania umów z ZUS – ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenia:

umowa zlecenia – jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych:
kilka umów,
umowa zlecenia i umowa o pracę z własnym pracodawcą i z innym podmiotem,
umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
umowa zlecenia zawarta w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywanie na urlopie wychowawczym.

Kontrakt menadżerski.
Umowa agencyjna i umowa o świadczenie usług.
Umowa o dzieło.
Projektowane zmiany w zakresie oskładkowania umów i rejestrowania umów o dzieło od 2021 r.

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenia:

zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego: umowa o pracę, kilka umów, urlop wychowawczy, prawo do emerytury i renty, umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, działalność gospodarcza.

Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:
koszty uzyskania przychodów 20% – zasady naliczania,
koszty uzyskania przychodów 50% – warunki zastosowania,
zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Omówienie Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego:
zakres i sposób stosowania przepisów prawa podatkowego (50% KUP),
nieukończona postać utworu a stosowanie 50% KUP,
pracownik-twórca a przypadki zastosowania 50% KUP,
obowiązki płatnika podatku dochodowego w związku z wypłatą honorarium,
sytuacje, w których brak jest możliwości zastosowania 50% KUP,
ulga dla młodych i prawo do zastosowania 50% KUP,
zasady ustalania wysokości honorarium – warunki stosowania 50% KUP,
wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego jako wynik inwencji twórczej,
dokumentowanie wysokości honorarium dla zastosowania 50% KUP.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25/11/2020)
599,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co