Świadectwa pracy – przygotowywanie, wydawanie (szkolenie online)

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.
Omówione zostaną także zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy. Świadectwo pacy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

Metodyka
• omówienie studium przypadków
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób z działów kadr, osób zajmujących się polityką zatrudnienia.
Wydawanie świadectw pracy:
• świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia,
• brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia – zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
• wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.

Przygotowanie i treść świadectwa pracy:
• miejscowość i data,
• dane pracodawcy i pracownika,
• okresy zatrudnienia,
• wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
• rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
• tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
• okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
• informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
• wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
• wykorzystany urlop ojcowski,
• wykorzystany urlop rodzicielski,
• wykorzystany urlop wychowawczy,
• okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
• zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
• liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
• okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
• okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
• wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
• okresy nieskładkowe,
• zajęcia wynagrodzenia za pracę,
• należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
• informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
• podpis pod świadectwem,
• pouczenie o uprawnieniach.

Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.
Uzupełnienie treści świadectwa.
Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-11-2021)
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:<br> uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania – 9.00-13.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co