System sporządzania opisów stanowisk pracy, wartościowania oraz ocen okresowych z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ w służbie cywilnej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania wartościowania oraz sporządzania ocen okresowych z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów obowiązującymi w służbie cywilnej.
Oprócz omówienia metodologii sporządzania opisów stanowisk i wartościowania w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt analizy, znaczenia i wykorzystania opisów stanowisk w kontekście innych narzędzi ZZL oraz zasady tworzenia przedziałów punktowych i budowy taryfikatora płac. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu umiejętności tworzenia opisów i przeprowadzenia wartościowania wybranych opisów stanowisk pracy.
Celem szkolenia jest także zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego przeprowadzania i wdrażania nowych zasad ocen okresowych w służbie cywilnej (zarówno oceny okresowej jak i pierwszej oceny okresowej w służbie cywilnej) oraz nabycie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej i konstrukcji IPRZ.
Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.
Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do kierownictwa i pracowników działów personalnych oraz wszystkich innych osób sporządzających opisy stanowisk pracy i wartościowania w służbie cywilnej, a także dokonujących ocen okresowych i tworzących IPRZ.
Dzień 1 – 29.11.2021 r.

BLOK I: OPISY STANOWISK PRACY I WARTOŚCIOWANIE W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Zapoznanie uczestników z genezą i pojęciem analizy i opisu stanowiska pracy:

• podstawowe pojęcia dotyczące opisów stanowisk pracy,
• rola działu personalnego w zakresie tworzenia opisów stanowisk.
Uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania nowego opisu stanowiska pracy:
• wykorzystanie opisów stanowisk w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
Zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania nowych opisów stanowisk pracy:
• cel sporządzania opisów,
• metody, techniki,
• najczęściej popełniane błędy,
• sposoby weryfikacji.
Omówienie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:
• omówienie zarządzenia w części poświęconej nowym opisom stanowisk.
Wyjaśnienie pojęcia i zasad ogólnych wartościowania pracy:
• wartościowanie pracy – założenia, zasady, cel i metody,
• korzyści wynikające z wartościowania stanowisk pracy,
• podstawowe błędy związane z przeprowadzaniem wartościowania,
• kryteria wartościowania (waga, analiza według przyjętych kryteriów).
Omówienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy:
• metody nieanalityczne,
• metody analityczne.
Przeprowadzenie wartościowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:
• omówienie systemu wartościowania stanowisk pracy,
• wady i zalety metody analityczno-punktowej,
• omówienie procesu przeprowadzania wartościowania,
• warsztat doskonalący umiejętności przeprowadzania wartościowania,
• rola zespołu wartościującego,
• konstruowanie przedziałów punktowych.
Omówienie zasad dobrych praktyk w zakresie wartościowania w służbie cywilnej:
• planowanie procesu wartościowania,
• organizacja zasobów Urzędu,
• przeprowadzanie wartościowania z punktu widzenia funkcjonowania Urzędu.
Taryfikator płac (cel, techniki konstruowania, ustalanie płac dla poszczególnych stanowisk).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 30.11.2021 r.

BLOK II: OCENY OKRESOWE, ROZMOWA OCENIAJĄCA I IPRZ W SŁUŻBIE CYWILNEJ

System ocen okresowych pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

• system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
• kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
• powody wypaczania systemu ocen,
• błędy we wdrażaniu systemu ocen,
• oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych,
• zadania szefa związane z systemem ocen,
• oceny okresowe a motywacja do pracy.
Zasady oceny okresowej w służbie cywilnej:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny),
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (cykl oceny, narzędzia oceny, zakres, kryteria, skutki oceny).
Rozmowa oceniająca:
• techniki przeprowadzania rozmów oceniających,
• sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
• rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
• sytuacje trudne podczas rozmów oceniających,
• najczęściej popełniane błędy.
Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego w kontekście systemu ocen okresowych:
• metodyka tworzenia IPRZ,
• arkusze do tworzenia IPRZ stosowane w służbie cywilnej,
• cykl powstawania IPRZ,
• rozmowy rozwojowe (zasady, techniki i metody),
• dobre praktyki w zakresie tworzenia i realizowania IPRZ.
System ocen okresowych i IPRZ w kontekście innych aspektów polityki personalnej:
• wynagrodzenia,
• polityka szkoleniowa,
• awanse.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Koszt udziału:
Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-11-2021)
Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co