Tarcza antykryzysowa, a finanse JST – szanse i zagrożenia (szkolenie online)

Cel szkolenia: Sytuacja epidemii spowodowała dużą utratę dochodów JST, zwiększenia w zakresie wydatków bieżących, a tym samym problemy z płynnością i bezpieczeństwem finansowym. Następstwa tych zdarzeń będą odczuwalne przez lata w zasadniczej części samorządów, tym bardziej, że już rok poprzedni wprowadził znaczne obciążenia w postaci podwyżek płac nauczycieli czy spadek dochodów z PIT itp.

Na szkoleniu porozmawiamy o tym, jakie możliwości pomocy niosą przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (również projekt jej zmiany), w kontekście ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rozporządzeń wykonawczych ale również na co trzeba zwrócić uwagę, jakie trudne kroki należy podjąć już dla bezpieczeństwa finansowego funkcjonowania JST w roku bieżącym i latach następnych.

W związku z faktem, że sytuacja epidemii powoduje ciągłe zmiany przepisów w tym zakresie, na szkoleniu będzie również mowa o zmianach prawa, które nastąpiły w zakresie tematyki szkolenia do dnia jego przeprowadzenia, jak też planowanych regulacjach w tym zakresie.

Metodyka

dyskusje
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów księgowości JST, zakładów budżetowych.
PROGRAM:

1. Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji epidemii na bazie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeń wykonawczych (przepisy i dyskusja) dotyczące m.in.:
a. wyłączenia wydatków na COVID oraz ubytku w dochodach z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego
b. przyspieszenia wyłączenia kosztów obsługi długu oraz wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z limitu spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego,
c. dodatkowego wskaźnik długu na rok 2020,
d. zawieszenie funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
e. możliwość zmiany przeznaczenia środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
f. zmian w zakresie przekazywania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej,
g. zmian terminów wpłat tzw. „janosikowego”,
h. przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych,
i. zmian dotacji celowych na zadania zlecone oraz na finasowanie zadań JST,
j. zwolnienia płatników z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
k. nowego terminu wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
l. możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości czy przedłużenia terminu jego płatności i wpływie tych decyzji na finanse JST,
m. zmian w funkcjonowaniu zamówień publicznych – co dalej z inwestycjami,
n. nowych uprawnień wójta, burmistrza prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa na czas epidemii w zakresie:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- dokonywania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;
- tworzenia nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 ust. 4 tej ustawy nie stosuje się;
- dokonywania zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
- zaciągnięcia lub wyemitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
o. Zmian terminów:
- Sporządzenia raportu o stanie JST
- udzielania absolutorium,
- sporządzania sprawozdań za I półrocze 2020r,
p. zmian w zakresie zlecania zadań, na które udzielono dotacji organizacjom pozarządowym,
q. zmian w zakresie dochodzenia i udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych.

2. Jakie są możliwości przetrwania i wyjścia z obecnej sytuacji bez programów naprawczych? Wskazówki oraz dyskusja o konieczności dokonania twardych analiz sytuacji indywidualnej każdej z JST, na co zwrócić uwagę, co można, a co trzeba zrobić nawet, jeśli nie są to popularne decyzje oraz, że obecny czas to już ostatni dzwonek na tego rodzaju działania.

3. Pytania, dyskusja podsumowująca.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 3/08/2020)
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 3/08/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co