Jak skorzystać ze stawki VAT ZERO na laptopy i tablety – zdalna szkoła i zasady wyposażania szkół przez operatora OSE w sprzęt komputerowy, internet, oprogramowanie, laptopy, tablety do kształcenia zdalnego w jednostkach budżetowych oświaty (szkolenie online)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w zakresie finansowania zadań oświatowych, w tym w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych. Nowe reguły obowiązują zatem przy realizacji projektu Zdalna Szkoła i wyposażaniu szkół w sprzęt komputerowy, dostęp do internetu i oprogramowanie przez operatora OSE.

Dodatkowo w uzupełnieniu działań Tarczy Antykryzysowej na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, z 20 kwietnia 2020 roku wprowadzona zostanie możliwość stosowania nowej stawki VAT dla zakupów i darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz organów prowadzących szkołę lub placówkę. Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres do 30 czerwca 2020 roku. A zatem należy się spieszyć aby skorzystać z zerowej stawki VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady finansowania i ewidencji księgowej laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego ujmowanego jako środki dydaktyczne lub materiały lub środki trwałe w budowie lub środki trwałe amortyzowane jednorazowo lub planowo, w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowego prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.

Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia zdalnego oraz prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 424, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2020 z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020. Szkolenie on-line (4 godziny) dla organów prowadzących, samorządowych centrów usług wspólnych (SCUW), operatora OSE, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i wszystkich jednostek budżetowych oświaty.
PROGRAM:

1. Tarcza Antykryzysowa 1 i 2 a zmiany niektórych zasad prowadzenia gospodarki budżetowej oraz nowe kompetencje do zmian planów finansowych jednostek budżetowych oświaty - ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ich cel.

2. Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej – nowa stawka VAT dla laptopów i tabletów oraz nowa możliwość stosowania nowej stawki VAT dla zakupu i darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), organu prowadzącego i zasady jej zastosowania.

3. Umowy i ich wzory niezbędne do zastosowania nowej stawki Vat na laptopy i tablety.

4. Dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie epidemii - czym jest konkurs grantowy w ramach projektu Zdalna Szkoła i jego dokumentacja.

5. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w świetle art. 15zi Tarczy antykryzysowej 1 – wydatki bieżące a wydatki majątkowe w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

6. Tarcza antykryzysowa 2 – nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń mobilnych, dostępu do internetu oraz oprogramowania prze operatora OSE.

7. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.

8. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach budżetowych oświaty.

9. Definicja rzeczowych aktywów obrotowych, definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych w ustawie o rachunkowości a krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych oświaty w roku 2020.

10. Laptopy, tablety, kamery internetowych i inny sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość jako obiekt inwentarzowy i podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych – zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w świetle KSR 11 oraz ich klasyfikowanie w świetle aktualnej klasyfikacji środków trwałych KŚT 2016.

11. Klasyfikacja budżetowa a finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i 424 oraz innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020 w świetle prawa unijnego i krajowego oraz stanowiska MF umieszczonego na stronie RIO.

12. „Biała lista” podatników VAT i zasady dokonywania zapłaty przesz szkoły i placówki – co to jest wykaz i jaki ma związek z wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednostek budżetowych oświaty na zakupy laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość, zapłata za fakturę ponad 15.000 zł na rachunek niezgłoszony do wykazu, wyjaśnienie jakich rachunków nie ma i nie będzie w wykazie i co robić z płatnością na rachunek nieujęty w wykazie oraz nowe zasady składania i wzór zawiadomienia ZAW-NR.

13. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT i w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 - wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy obligatoryjny.

14. Kwalifikowalność VAT w ramach projektu Zdalna Szkoła – księgowanie VAT w szkołach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.

16. Zasady księgowania laptopów i tabletów na koncie 013 przy finansowaniu z paragrafów wydatków bieżących narzuconym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

17. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.

18. Rzeczowe aktywa obrotowe w zakresie konta 310 Materiały a środki dydaktyczne jako aktywa trwałe w oświacie.

19. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały w oświacie – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID.

20. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w oświacie, np. od operatora OSE i od organu prowadzącego.

21. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.

22. Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz prawa do jednorazowej amortyzacji związanego ze zwalczaniem COVID, zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.

23. Zaprzestanie ujmowania laptopów, tabletów, kamer internetowych i innego sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość jako środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.

24. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB” .

25. Odpowiedzi na pytania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:

199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23/04/2020)
249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)].

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
-komputera/laptopa z systemem Windows
-komputerów MAC (Apple)
-tabletu/smartphona
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00
Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co