Tarcza antykryzysowa i zmiany w VAT – biała lista, zawiadomienie ZAW-NR, mechanizm podzielonej płatności, nowe matryce stawek, elektroniczna deklaracja i ewidencja VAT w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie księgowości budżetowej i zasad dokonywania wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z nowymi zasadami i terminem składania zawiadomienia ZAW-NR. Na szkoleniu omówione zostaną potencjalne konsekwencje dotyczące zwykłego podatnika i jednostki budżetowej związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT i objętych załącznikiem nr 15.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2020.

Omówione zostaną również nowe przepisy w zakresie zasad generowania i posługiwania się od 1 stycznia 2020 roku nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – Indywidualny Rachunek Podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT oraz związane z nim zasady księgowości budżetowej podatku VAT, a także nowe obowiązujące od 1 lipca 2020 roku matryce stawek VAT i nowe zasady prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w nowym JPK.

Szkolenie online (4-godziny) dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów w tym sądów, prokuratury, służb mundurowych i organów kontroli państwowej.

Metodyka
-wykład
-dyskusje
-wymiana doświadczeń
-szkolenie online (na żywo)
PROGRAM:
1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT oraz specyfika centralizacji rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.

2. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – czy TSUE popełni kolejny błąd ws. VAT w polskim „budżecie” i będzie się zajmować sprawą już dawno rozstrzygniętą przez nasz Trybunał Konstytucyjny w kwestii opłat publicznoprawnych niepodatkowych (przykład: opłata przekształceniowa PUWG we własność)?

3. Zasady identyfikacji podatnika przy pomocy mikrorachunku podatkowego - generator Indywidualnego Rachunku Podatkowego do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach np. KRUS.

4. Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – cel ustawy i jej wpływ na obowiązki w zakresie rozliczeń podatku VAT określone w art. 15zzn, art. 31g, art. 31y, art 32, art. 58, art. 63.

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – cel ustawy i jej wpływ na kontrolę płynności finansowej podmiotów korzystających z Tarczy (art. 25).

6. „Biała lista” VAT i nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR w Tarczy antykryzysowej - zakres ochrony przed sankcjami związany ze złożeniem zawiadomienia, zapłata na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu, zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.

7. „Biała lista” VAT i objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 Wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT oraz wyjaśnienie, których rachunków bankowych nie ma i nie będzie w wykazie podatników VAT, a które muszą się tam znajdować.

8. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
9. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa i zasad funkcjonowania konta VAT WSPÓLNE.

10. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem wyodrębnionego konta do centralizacji rozliczeń w VAT jako drugiego (pozaustawowego) rachunku VAT na który jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT wpłacają VAT - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu (133).

11.Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.

12. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przypadki kiedy bank cofnie przelew i co robić gdy kontrahent nadal nie posługuje się rachunkiem rozliczeniowym – co to jest rachunek rozliczeniowy i kto musi go używać.

13. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek - zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020 w przypadku gdy bank realizuje wydatki budżetowe z środków zgromadzonych na rachunku VAT nieujętych w planie finansowym (gdy dochody ujmowane są netto).

14. Fakty i mity o sankcjach podatkowych dla jednostek budżetowych i pozabudżetowych dotyczące zastosowania wykazu i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – na co należy uważać, a co można uprościć.

15. Nowe matryce stawek VAT obowiązujące od 1 lipca 2020 roku w świetle przepisów Tarczy antykryzysowej zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT – charakterystyka, powiązanie z nomenklaturą scaloną CN i z PKWIU 2015.

16. Nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – nowy JPK i zakres danych nowej elektronicznej ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

17. Nowe drakońskie kary za błędy w przesyłanej ewidencji VAT obowiązujące od 1 lipca 2020 roku – zakres możliwej odpowiedzialności.

18. Podatnik VAT a podmiot rachunkowości budżetowej - nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zakres zastosowania art. 5 ustęp 2 pkt 3 i pkt 4 lit. „a” oraz art. 249 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozliczeń podatku VAT (netto/brutto/bez podlegającego odliczeniu VAT).

19. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa w zakresie podatku VAT – odmienność zasad księgowania podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT od zasad obowiązujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT i nieuznanych za samodzielnych podatników VAT.

20. Odpowiedzi na pytania i przykłady księgowań.

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
249,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 4/05/2020)
299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 4/05/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co