Tarcza antykryzysowa – ustalanie stanu należności budżetowych oraz weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania – nowe zasady udzielania ulg i odstępowania od dochodzenia należności budżetowych (szkolenie online)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych firm i całego sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi, należnościami cywilnoprawnymi, zasad rachunkowości należności budżetowych, ich wyceny, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania, zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe, a szczególnie zasad udzielania nowych ulg i odstępowania od dochodzenia należności budżetowych.

Szkolenie on-line (4 godziny) dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Metodyka
-wykład
-dyskusje
-wymiana doświadczeń
-szkolenie online (na żywo)
PROGRAM:
1.Zasady systemowe w zakresie gospodarowania należnościami budżetowymi a ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – cel Tarczy antykryzysowej 1 i 2.
2.Pojęcie i definicja należności budżetowych niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i procedury ich ustalania i poboru.
3.Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych oraz zakres zastosowania przepisów Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do należności stanowiących dochody budżetowe i przychody państwowych funduszy celowych.
4.Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce.
5.Pojęcie i definicja należności budżetowych pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i procedury ich ustalania i poboru.
6.Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – porządkowanie należności cywilnoprawnych a problem związany z utratą mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydanych na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych.
7.Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensat do 100 zł. 8.Zasady zawierania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
9.Problem szczególny - zasady dochodzenia kwot jakie przysługują bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
10.Tarcza antykryzysowa 1 i rozwiązania szczególne w zakresie:
- nowego terminu wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i opłaty przekształceniowej (15j, art. 53),
- nowych zasad udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q),
- nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r),
- zmian w zakresie opłaty prolongacyjnej (art. 15za-zb),
- nowe zasad dotyczących należności pieniężnych cywilnoprawnych w zakresie zadań zleconych powiatom i miastom na prawach powiatu z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art15zzze),
- nowe zasad odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (problem spółek komunalnych) (art. 15zzzf).
- nowe zasad udzielania ulg o których mowa w art. 59 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych przez organ wykonawczy (art. 15zzzg),
- zmiany w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związanych z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w).
11.Tarcza antykryzysowa 2 i rozwiązania szczególne w zakresie:
- zmian w zakresie udzielania ulg przez agencje płatnicze w ramach WPR (art. 43, art. 88),
- zmiany terminu wnoszenia opłaty rocznej (art. 73 pkt 21) i późniejszego terminu wniesienia opłaty przekształceniowej (art. 62),
- zmiany zasad udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art. 73 pkt 25-26),
- zmiany nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (art. 73 pkt 27),
- nowych zasad odstępowania od opłat z tytułu trwałego zarządu (art.73 pkt 52),
- nowych zasad informowania się o należytym wykonaniu umowy i dochodzenia należności oraz dyscyplinie finansów publicznych i odpowiedzialności karnej od organizacji pozarządowej (art. 15zzzzzb-15zzzzzd).
12.Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy – księgowe pojęcie i definicja należności, w tym należności długo i krótkoterminowych, przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych oraz problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej, kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika iż należności należy wykazywać w kwotach netto.
13.Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe - zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych.
14.Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe i typowe nieprawidłowości z tym związane – odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, odstąpienie od dochodzenia należności.
15.Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym VAT należnego, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru i odstąpienia od dochodzenia, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp.
16.Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych.
17.Ujednolicenie zasad księgowań należności państwowych funduszy celowych.
18.Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.
19.Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27UE, RB-27S, RB-27ZZ, RB-33, RB-40 od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.
20.Problem szczególny dotyczący należności samorządowych zakładów budżetowych oraz należności dotyczących rachunków dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych i ich ujęcie w sprawozdaniach typu „RB”.
21.Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniach typu RB, od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
22.Odpowiedzi na pytania.


Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/04/2020)
299,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/04/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co