Tarcza antykryzysowa w instytucjach kultury (szkolenie online)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniają niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych instytucji kultury i całego sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji w instytucjach kultury.

Szkolenie on-line (3 godziny) dla wszystkich państwowych i samorządowych instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych oraz dla pozostałych instytucji kultury.

Metodyka
-wykład
-dyskusje
-wymiana doświadczeń
-szkolenie online (na żywo)
PROGRAM:
1.Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – cel Tarczy antykryzysowej 1 i 2 oraz jej wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury.
2.Nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa (art. 15zn-zo) i wynikające z nich możliwości zwiększenia dotacji od organizatora.
3.Zwolnienia z ZUS dla płatników składek zatrudniających do 10 osób i od 10 do 49 (art. 31zo i jego zmiany).
4.Świadczenie postojowe i zwolnienie z PIT m.in. świadczenia postojowego (art. 52m).
5.Nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT).
6.Zmiany w zakresie informowania o umowach o dzieło (art. 22).
7.Nowy termin wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste (15j, art. 53 i ich zmiany).
8.Nowe zasady udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q i jego zmiany).
9.Nowe zasady informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r i jego zmiany).
10.Zmiany w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związane z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w i jego zmiany, art. 15zzzzze, art. 15zzzzzd).
11.Nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności i udzielania ulg w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa (art. 15zzze i jego zmiany).
12.Nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym instytucjom kultury (art. 15zzzf).
13.Nowe obwiązki i uprawnienia wynikające z art. 15zzzzzb dla stron umowy zadania publicznego.
14.Nowe uprawnienia dla jednostki nadrzędnej w zakresie ograniczania kosztów wynagrodzeń osobowych instytucji kultury wynikające z art. 15zzzzzo – 15zzzzzx.
15.Zmiany w zakresie rozliczania dotacji dla jednostek niezaliczanych do SFP, rezerwy ogólnej, zmiany dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesień wydatków, realizacji programów wieloletnich, nowej rezerwy celowej, blokowania wydatków, finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego, wypłaty wynagrodzeń i ich przeniesień (art. 15zi).
16.Zmiany w zakresie terminu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym (art. 15zj).
17.Nowe zasady dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania i rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego i uznania wydatków za uzasadnione da organizacji pozarządowych (art. 15zzl -zzm).
18.Nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR (art. 15zzn).
19.Zmiany w zakresie wystawiania paragonów fiskalnych (art. 32).
20.Zmiany w zakresie elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT, kar pieniężnych, nowych matryc stawek VAT, WIS (art. 58, art. 63).
21.Nowe terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej instytucji kultury (art. 15zzh).
22.Zmiany terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych, terminu sporządzenia zestawienia obrotów i sald, terminu inwentaryzacji, terminu sporządzenia sprawozdania finansowego (paragraf 3).
23.Zmiany terminów określonych w ustawie o finansach publicznych w art. 37, art. 265 pkt 1, art. 266, art. 270 ust. 1 i 4 UOFP (paragraf 4).
24.Zmiany terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r. określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (paragraf 7).
25.Wsparcie na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 15m).
26.Program dotacyjno-stypendialny „Kultura w sieci”, pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury, obniżenie wymiary czasu pracy, vouchery, zwolnienie z tantiem, dofinansowanie do wynagrodzeń przedsiębiorcy i pożyczki, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programy MKIDN 2020, program kompensujący straty.
27.Odpowiedzi na pytania.


Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
199,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29/04/2020)
249,00 +23% VAT zł* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29/04/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co