Tarcza antykryzysowa w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych – zmiany planów finansowych, nowe terminy sprawozdawczości, nowe zadania i kompetencje (szkolenie online)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  zmienia niektóre zasady obowiązujące w finansach publicznych w Polsce. Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, mogą prowadzić do trudności finansowych poszczególnych firm i całego sektora finansów publicznych. Celem szkolenia jest omówienie szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i budżetowym tej sytuacji.

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypada na okres, gdy większość jednostek, prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosujących przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jest zobowiązana sporządzić, zatwierdzić, udostępnić i przekazać do właściwego rejestru, jednostki lub organu określone sprawozdania lub informacje. Proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. Wobec powyższego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ww. ustaw i aktów wykonawczych, uzasadnione jest – na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Uczestnik otrzyma materiały przed szkoleniem.

Metodyka
 • wykład
 • dyskusje
 • wymiana doświadczeń
 • warsztat
 • szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych i pozabudżetowych. Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy wideokonferencji.

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed (roboczy) i w dniu szkolenia.

Szkolenie będzie można obejrzeć za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Firefox
 • Chrome
komputerów MAC (Apple):
 • Safari
 • Firefox
 • Chrome
tabletu/smartphona (wymagana jest instancja aplikacji):
 • Andrioid
 • iOS
 • Windows Phone
PROGRAM:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na:
Gminy, powiaty, województwa:
-zmiany dotyczące informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, oraz o rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej (art. 15zl)
-nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa (art. 15zn-zo), nowe zadania starosty (art. 15zzb-zzf) lub innego podmiotu (art. 31w) oraz ich finansowanie z funduszu pracy (art. 31q)
-nowe zasady sesji organów jednostek samorządu terytorialnego i posiedzeń organów kolegialnych (art15zzx, 15 zzzi)
-nowe zasady powierzania zadań w przypadku niezdolności do ich wykonania przez wojewodę (art15zzy)
-nowe zasady zastępowania organu wykonawczego gminy i miasta (art. 15zzz)
-nowe zasady finansowani dotacją z budżetu JST samorządowego zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COViD-19 (art31p)
-zmiany ograniczeń w zakresie dokonywania wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19 i długu w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące roku 2020 (art. 31zk-31zf).

Księgowość i sprawozdawczość:
-nowe terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz udzielenia absolutorium (art. 15zzh)
-odstąpienie od rocznego sprawozdania z działalności sądów (art. 31zf)
-zwolnienia z ZUS dla płatników składek zatrudniających do 10 osób (art. 31zo)
-zwolnienie z PIT m.in. świadczenia postojowego (art. 52m)
-nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 4 i 6 w zakresie art. 52s PIT i art. 38k CIT)
-zmiany w zakresie informowania o umowach o dzieło (art. 22).

Należności budżetowe:
-nowy termin wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste (15j, art. 53)
-nowe zasady udzielania zwolnień i przedłużenia zapłaty z podatku od nieruchomości (art15p-q)
-nowe zasady informowania się o należytym wykonaniu umowy i zmian umowy oraz kar i odszkodowań w sprawie zamówienia publicznego (15r)
-zmiany w dyscyplinie finansów publicznych i w Kodeksie karnym związane z należnościami w sprawie zamówienia publicznego (art. 15s-w)
-zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej (art. 15za-zb)
-nowe zasady dotyczące należności pieniężnych cywilnoprawnych w zakresie zadań zleconych powiatom i miastom na prawach powiatu z ustawy o gospodarce nieruchomościami (art15zzze)
-nowe zasady odstępowania od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (problem spółek komunalnych) (art. 15zzzf)
-nowe zasady udzielania ulg o których mowa w art. 59ustęp 1 UOFP przez organ wykonawczy (art. 15zzzg).

Plany finansowe:
-zmiany w zakresie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych (art. 15zh)
-zmiany ograniczeń dotyczące planu finansowego FUS i NFZ (art. 31zw)
-zmiany planu finansowego Zasobu i KOWR (art. 5)
-zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie przeniesień wydatków (art. 38)
-zmiany dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i założeń projektu budżetu państwa na rok 2021 (art. 76 -79).

Dotacje i rezerwy budżetowe:
-zmiany w zakresie rozliczania dotacji dla jednostek niezaliczanych do SFP, rezerwy ogólnej, zmiany dotacji celowych na zadania zlecone, przeniesień wydatków, realizacji programów wieloletnich, Nowej rezerwy celowej, blokowania wydatków, finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego, wypłaty wynagrodzeń i ich przeniesień (art. 15zi)
-zmiany w zakresie terminu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym (art. 15zj)
-zmiany dotyczące podmiotów wykluczonych (15zk)
-zmiany dotyczące wiążącej zmiany rezerwy celowej (art. 15zm)
-nowy termin i zasady podziału rezerw celowych przez Ministra Finansów (art31n-31o)
-nowe zasady dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania i rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego i uznania wydatków za uzasadnione da organizacji pozarządowych (art. 15zzl -zzm).

Podatek VAT:
-nowy termin składania zawiadomienia ZAW-NR (art. 15zzn)
-nowe termin o wydanie interpretacji indywidualnej (art31g)
-nowe terminy dotyczące schematów podatkowych (art. 31y) i cen transferowych (31z)
-zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie pism elektronicznych (art. 20 i art. 26)
-zmiany w zakresie wystawiania paragonów fiskalnych (art. 32)
-zmiany w zakresie elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT, kar pieniężnych, nowych matryc stawek VAT, WIS (art. 58, art. 63)
-zmiany dotyczące dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zwrotów środków funduszu w przypadku naruszenia mechanizmu podzielonej płatności (art. 96).

Sprawy różne:
-wsparcie na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 15m)
-nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej (15o)
-nowy termin przedłużenia stypendiów sportowych i kwalifikowania wydatków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (art. 15zzo-zzp)
-nowy bieg terminów administracyjnych i sądowych oraz ich zawieszenie (art. 15zzr-zzs)
-fundusz przeciwdziałania COVID-19 (art. 65 -69) i ogólne zasady jego funkcjonowania
-Fundusz Gwarancji Płynnościowych i ogólne zasady jego funkcjonowania (art. 15zzzd, art. 70-75).

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i jego wpływ na:
-termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald, termin inwentaryzacji, termin sporządzenia sprawozdania finansowego (paragraf 3)
-terminy określone w ustawie o finansach publicznych w art. 37, art. 265 pkt 1, art. 266, art. 270 ust. 1 i 4 UOFP (paragraf 4)
-terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r. określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (paragraf 7)
-terminy sprawozdań finansowych, które są określone w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz § 34 ust. 1–2, 4, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (paragraf 8)
-terminy przekazania sprawozdań określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (paragraf 9).

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.


Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

PROWADZĄCY:
Tomasz Wojtania - Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2015 przeprowadzał ok. 100 -200 szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla rządowych agencji: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/04/2020)
249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/04/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)].

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co