Zrozumieć rachunkowość budżetową – warsztaty z najnowszymi zmianami w rachunkowości

Cel szkolenia: omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego.

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
1. Polityka rachunkowości – a początek roku budżetowego, w świetle ustawy o rachunkowości.
a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
c) inwentaryzacja aktywów i pasywów
d) zasada ostrożności
e) ochrona danych i ich zbiorów ksiąg rachunkowych
f) Zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny
g) Zasada memoriału – zasad istotności w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

3. Dyscyplina finansów publicznych.

4. Zmiana od 01.01 2020 stawki 40 EURO – obowiązek stosowania i naliczania przez jednostki sektora finansów publicznych.

5. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, Solidarna odpowiedzialność’ Biała Lista Podatników”

6. Platforma Elektronicznych Faktur – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych.

7. Kontrola biznesowa, autentyczność pochodzenia dokumentu – odpowiedzialność pracowników merytorycznych.

8. Elementy faktury Vat a nota księgowa, w jakich sytuacjach stosować notę księgową.

9. Zmiany wprowadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiana okresu naliczenia a obowiązek skorygowania składek.

10. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

11. Umowa na roboty remontowe:

omówienie podstawowych elementów
termin płatności
kary umowne
kompensata należności

12. Opis faktur za roboty remontowe.

13. Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:

wstępna kontrola dokumentów,
kontrola formalno-rachunkowa,
kontrola merytoryczna i jej znaczenie

14. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

15. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

Moment ujęcia w księgach rachunkowych,
Grupowanie dokumentów finansowych

16. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

17. Pracowniczy Plan kapitałowy PPK – podstawowe pojęcia a obowiązki pracodawcy.

18. Panel dyskusyjny.
Gdańsk, 16 styczeń 2020 r.
Łódź, 20 styczeń 2020 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co