Tworzenie umów zlecenia w praktyce (szkolenie online)

Zlecenie jest niezmiernie często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych, jak i często do bardzo rozbudowanych usług.  Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody umów, która daje możliwość uregulowania w umowie wielu ważnych kwestii, o których jednak przepisy milczą, jak też doprecyzowania i zmiany wielu zapisów bezpośrednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookreślenia zobowiązania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych świadczeń, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym są zapisy dotyczące wynagrodzenia – jego wysokości, sposobów ustalania, terminów i sposobu płatności, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usług. Na szkoleniu przedstawiona zostanie „krok po kroku” konstrukcja umowy zlecenia, przykładowe zapisy dotyczące poszczególnych elementów treści umowy. Przede wszystkim opierać się będziemy na przykładach zapisów z omówieniem skutków poszczególnych rozwiązań, wzorach umów.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Umowa zlecenia:
istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu.

Strony umowy:
określenie stron, ale zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej).

Okres, na jaki umowa jest zawarta.
Zobowiązanie główne zleceniobiorcy:

charakterystyka usług objętych umową,
wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę,
procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy – odniesienie w umowie

Kwestie obowiązków z zakresu BHP:
zleceniodawca i zleceniobiorca,
rozłożenie kosztów z tym związanych na strony,
nadzór ze strony zleceniodawcy.

Dalsze zapisy dot. wzajemnych zobowiązań:
np. kwestia wolnego przy dłuższych zleceniach, korzystanie z zaplecza socjalnego zleceniodawcy.

Prawa autorskie w umowie.
Zlecenie a dzieło.

Wynagrodzenie:

różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia,
terminy płatności,
zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę,
kwestie stawki minimalnej – sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług,
zapisy „zabezpieczające” interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.

Kary umowne:
zabezpieczenie interesów zamawiającego,
przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych.

Zakaz konkurencji , obowiązek zachowania tajemnicy.
Zakończenie umowy, wypowiedzenie.
Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia.
Właściwość miejscowa sądu.
Załączniki do umowy.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29/06/2020)
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co