VAT w budżecie 2023 r. – przygotowanie JST do wdrożenia KSeF, zmiany w zasadach wystawiania faktur VAT, JPK VAT obowiązkowa refundacja VAT za gaz, dotacje poza VAT.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z m.in. dotacjami do azbestu, paneli fotowoltaicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków nie są opodatkowane VAT – Wyrok TSUE z 303.2023 r., opinia Rzecznika Generalnego TSUE – wniosek: wszystkie Gminy w Polsce źle rozliczały VAT od dotacji.
Uczestnicy poznają zasady odliczeń VAT wg alternatywnych metod prewskaźnika w tym pozaustawowe metody rozliczania VAT od inwestycji nieruchomych oraz pozostałych nabyć towarów i usług, w tym ruchomych środków trwałych oraz JPK_VAT po zmianach od 1 stycznia 2023 r.; Nowe kody i oznaczenia i jakie zmiany w zakresie podatku VAT wprowadzi pakiet SLIM VAT3 od 1.07.2023?
Zostaną omówione faktury ustrukturyzowane KSeF oraz dokumentacja wewnętrzna KSeF_nadanie, KSeF _uprawnienie, KSeF_upoważnienie. Lista czynności przed wprowadzeniem nowego obowiązku jest bardzo obszerna: do zmiany będą wszystkie zarządzenia centralizacyjne, zasady wystawiania i obiegu faktur VAT, zasady wystawiania i ich ewidencjonowania.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych JST, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i CUW-ów.
Faktury ustrukturyzowane KSeF oraz dokumentacja wewnętrzna KSeF_nadanie, KSeF _uprawnienie, KSeF_upoważnienie. Lista czynności przed wprowadzeniem nowego obowiązku jest bardzo obszerna: do zmiany będą wszystkie zarządzenia centralizacyjne, zasady wystawiania i obiegu faktur VAT, zasady wystawiania i ich ewidencjonowania.
O czym trzeba wiedzieć i jak zaplanować działania związane z KSeF:

• rozporządzenie wykonawcze do KSEF
• czy JST ma wpływ na rodzaj faktur VAT wystawianych od 1 stycznia 2023r. przez kontrahenta?
• czy sprzeciw JST co do otrzymywania faktur ustrukturyzowanych jest wiążący dla kontrahenta JST?
• co może zrobić kontrahent JST z fakturą ustrukturyzowaną, jeśli JST nie chce takich otrzymywać?
• dlaczego mimo sprzeciwu JST kontrahent JST może wprowadzić oprócz faktury papierowej do obrotu również ustrukturyzowaną do portalu?
• likwidacja oznaczeń na fakturach korygujących, duplikatach jako fakultatywne rozwiązanie ustawowe,
• brak wymogu uzasadnienia przyczyn wystawienia faktury korygującej,
• „Korekta” lub „faktura korygująca” likwidacja wymogu podawania skrótu „korekta”,
• wystawianie faktur do 60 dni przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi. Istotna zmiana dla JST,
• zmienione zasady korygowania VAT,
• całkowita likwidacja warunku potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• dokumentacja warunków korekty, jak ją tworzyć i czy zawsze trzeba ją mieć w JST?
• Jakie korzyści w przedmiocie tworzenia dokumentacji warunków korekty dają faktury ustrukturyzowane?
• czy faktury ustrukturyzowane mają wpływ na dokumentację warunków korekty?
Dotacje poza systemem VAT – omówienie wyroku TSUE z 30.03.2023 r.
• stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w dwóch polskich sprawach – wynik końcowy meczu Gminy kontra MF- 2: 0 dla Gmin, dotacje nie są opodatkowane VAT,
• wadliwe rozliczanie podatku VAT od dotacji w projektach realizowanych przez Gminy i Powiaty,
• jak skorygować rozliczenia podatkowe, czy tylko VAT należny a co z VAT naliczonym?
• jaką przyjąć strategię działania: kwoty do zwrotu różnicy, do stwierdzenia nadpłaty, do rozliczenia w okresie późniejszym, kompensata?
• zróżnicowana sytuacja prawna gmin: tych z interpretacjami (wadliwymi) Dyrektora KIS i tych Gmin bez interpretacji indywidualnych.
Alternatywne metody rozliczania VAT:
• pozaustawowe metody rozliczania VAT od inwestycji nieruchomych oraz pozostałych nabyć towarów i usług, w tym ruchomych środków trwałych.
• finansowanie inwestycji samorządowych w ramach Promesy Banku Gospodarstwa Krajowego – Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych a podwójne finansowanie VAT/ Polski Ład Podatkowy.
• VAT jako koszt kwalifikowany w promesach BGK – czy występuje?
• czy brak zapisów w promesach BGK problematyki VAT jako kosztu kwalifikowanego może uzasadniać przyjęcie poglądu o jego braku? Czy to aby nie pułapka zastawiona na JST?
• a może zamiast VAT jako kosztu kwalifikowanego, mamy art. 29a „otrzymanie dotacji, subwencji lub innej o podobnym cenotwórczym charakterze”?
• wkład własny w projektach w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych a odliczanie VAT od wkładu, całości projektu. Dlaczego wiele Gmin rezygnuje z finansowania w ramach PłP? gdzie kryją się zatem pułapki?
JPK_VAT po zmianach od 1 stycznia 2023 r.; Nowe kody i oznaczenia.
SLIM VAT 3 – Zmiany w podatku VAT od 1.7.2023:

• zmiana zasad wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych,
• elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych po zmianach od 1 kwietnia 2023r.
• WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej
• kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków.
• zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus.
• obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji.
• zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach.
• zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.
• inne planowane zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.
Grupy VAT w samorządzie terytorialnym jako quasi poszerzenie centralizacji VAT od 1.01.2023 r. Nowe zadania, nowe wyzwania, czy trzeba i czy warto tworzyć grupę lub grupy VAT w JST? Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupach od Grupy VAT?
• grupa VAT idea funkcjonowania w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE,
• grupa VAT a Podatkowa Grupa Kapitałowa w jednostkach samorządu terytorialnego,
• kto jest sprzedawcą w JST w ramach grupy VAT?
• kto nabywa towary/usługi w grupie VAT w JST,
• likwidacja faktur sprzedażowych wewnątrz grupy VAT w JST,
• uproszczone zasady rozliczeń VAT- noty zamiast faktur VAT,
• czynności niepodlegające VAT w grupie VAT a prewskaźnik członków grupy VAT,
• umowa o utworzenie grupy VAT,
• co zawiera umowa?
• kto może zawrzeć umowę?
• czy można zmienić zakres podmiotowy grupy?
• czy grupę może opuścić członek grupy VAT w JST?
• kto jest zarejestrowany do VAT w ramach grupy VAT?
• kto wpłaca VAT do Skarbu Państwa, grupa VAT czy poszczególni członkowie grupy?
• nadwyżki VAT, kto otrzymuje zwrot: lider czy członkowie grupy?
• plusy i minusy utworzenia Grupy VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 430 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
• 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 13.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co