VAT w działalności Instytucji Kultury w 2023 r. i 2024r. – zasady, problemy i zmiany.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów w Instytucjach Kultury. Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych, a także wszystkich zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.
Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:
• definicja ustawowa działalności kulturalnej,
• działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK),
• kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
• dodatkowa działalność gospodarcza w IK,
• co oznacza w IK- wykonanie działalności w sposób zorganizowany i ciągły?
Podatek VAT – zasady działania:
• jak IK korzysta z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie do 200 tys. zł.)?
• kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?
• utrata prawa do zwolnienia podmiotowego,
• zwolnienie przedmiotowe w IK – które usługi i dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi może być zwolniona a kiedy instytucja kultury zwolnienia nie może zastosować.
Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy:
• ogólne zasady rozliczania podatku VAT.
• czynności złożone świadczone przez IK a stawka VAT.
• obowiązek podatkowy VAT w IK – ogólny czy szczególny?
• umowy cywilnoprawne a VAT w IK:
• najem, dzierżawa,
• sponsoring i reklama – ewidencja księgowa,
• nieodpłatne świadczenia: darowizny, użyczenia, konkursy.
Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować:
• czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak, to jak powinien wyglądać taki dokument?
• jakie dane powinna zawierać faktura?
• terminy wystawienia faktur?
• faktury i noty korygujące- które kiedy?
• faktury zaliczkowe,
• czym jest faktura pro forma,
• faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
• dokumenty, które nie uprawniają do odliczenia VAT-u naliczonego,
• faktury korygujące „ in minus” i „in plus” – po zmianach,
• faktura a sprzedaż na kasie fiskalnej.
Kasy rejestrujące w IK- pytania i odpowiedzi:
• jak wprowadzić kasę fiskalną w IK, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować,
• faktura do paragonu – jak ją wystawić?
• ewidencja paragonów z NIP w JPK.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:
• podstawa opodatkowania – definicja,
• prawo do odliczenia VAT w instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych,
• częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury,
• korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady,
• zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.
JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) – po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK:
• Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku naliczonego stosuje IK w ewidencji JPK_V7M
• dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,
• typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,
• dodatkowych danych ewidencyjnych.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – dobrowolne i obligatoryjne:
• e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
• data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF,
• duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
• korekty e-faktur w KSeF,
• wcześniejsze wystawianie faktur,
• krótszy termin zwrotu,
• struktura logiczna KSeF,
• stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce.
Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3:
• WIS- korzystanie z ochrony prawnej,
• okres ważności WIS,
• nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r.,
• zmiany w rozliczaniu faktur korygujących od 1 lipca 2023r.,
• odejście od konieczności wystawiania raportów papierowych przez użytkowników kas online,
• zmiany dotyczące proporcji odliczenia VAT od 1 lipca 2023r.,
• wyższy limit małego podatnika VAT,
• VAT z tytułu WNT i WDT- zmiany.
Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co