Warsztaty – aspekty podatkowe i korzystanie z pomocy publicznej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w okresie COVID – 19 (szkolenie online)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania oraz będą mieli możliwość zapoznania się z nowym formularzem CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu. Podczas zajęć zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje kryzysu wynikającego z COVID-19 na warunki Zezwoleń, rozliczenia podatkowe oraz udzielanej pomocy de minimis związanej z łagodzeniem skutków pandemii i pomocy strefowej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych:
a) Okres ważności udzielonych zezwoleń,
b) Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
c) Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
d) Sukcesja praw do zezwolenia,
e) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) Wielkość przedsiębiorcy,
c) Duże projekty inwestycyjne.
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE - działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
b) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych.
4. Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.
5. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:
a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia,
b) Co jest kosztem kwalifikowanym,
c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego.
6. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy,
b) przychody finansowe,
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.
7. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.
8. Określenie dochodu z działalności zwolnionej:

a) Zakres działalności generującej dochód zwolniony,
b) Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą,
c) Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego.
9. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata):
a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej - konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych),
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
d) Zaliczki na podatek dochodowy.
10. Dyskontowanie:
a) znaczenie dyskontowania,
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega,
d) Ustalenie limitu przysługującej pomocy.
11. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej:
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.
12. Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT - 8/O. Nowy Formularz CIT-8S.
13. COVID-19 w przedsiębiorstwie strefowym:

a) COVID-19 i warunki Zezwoleń,
b) Programy pomocowe, m.in. zwolnienia z opłacania składek, dofinansowanie wynagrodzeń z PUP, pożyczki PFR,
c) Pomoc di mninimis na łagodzenie skutków pandemii, a pomoc publiczna realizowana na podstawie Zezwolenia strefowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-06-2021)
649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co