Warsztaty z rachunkowości budżetowej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• warsztat
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności w departamentach, wydziałach i referatach finansowo-księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. W szkoleniu mogą wziąć udział także pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu. którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.
Dzień 1 – 14 październik 2021 r.

Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:

• określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
• metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
• sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych,
• system służący ochronie danych i ich zbiorów,
• zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.
Dyscyplina finansów publicznych:
• określenie zadań oraz kwot w odniesieniu do których powstaje obowiązek wynikający z mocy ustawy o finansach publicznych,
• obowiązek umieszczania tablicy informacyjnej, plakatu informacyjnego przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
• obowiązek zamieszczenia stosownej informacji na swojej stronie internetowej,
• proponowany rejestr.
Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych od 25.06.2021.
Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.
Umowa na roboty remontowe:

• omówienie podstawowych elementów,
• termin płatności,
• kary umowne,
• kompensata należności.
Opis faktur za roboty remontowe.
Elementy kontroli:

• wstępna kontrola dokumentów,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• kontrola merytoryczna,
• dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

• jakie pieczątki do nowej Ustawy PZP – najczęściej popełniane błędy.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:
• moment ujęcia w księgach rachunkowych,
• grupowanie dokumentów finansowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 2 – 15 październik 2021 r.

Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.
Ewidencja zapasów materiałów:

• data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
• rozchód z magazynu materiałów.
Wybrane elementy inwentaryzacji:
• odpowiedzialność kierownika jednostki,
• wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
• terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
• teren strzeżony – ujęcie w instrukcji inwentaryzacyjnej,
• wzory protokołów w zakresie aktywów i pasywów,
• potwierdzenie sald a KSR.
Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430:
• dekretowanie operacji księgowych,
• obowiązek zmiany w ZPK – odrębna ewidencja.
Fundusz COVID a obowiązek prawidłowego rozliczenia i opisu merytorycznego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-10-2021)
• 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00 każdego dnia szkolenia ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co