Warsztaty z rachunkowości budżetowej z elementami inwentaryzacji

Szkolenie przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Zostaną omówione zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych, elementy kontroli, zasady opisu faktur. Poruszone zostaną kwestie podróży służbowych i inwentaryzacji, oraz klasyfikacji budżetowej

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów wraz z harmonogram znajdują się w pliku PDF zamieszczonym poniżej.

Typ szkolenia: Wyjazdowe hybrydowe

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
PROGRAM:

18.08.2021 – Dzień 1

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

19.08.2021 r - Dzień 2
1. Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości.
a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
- zakładowego planu kont,
- wykazu ksiąg rachunkowych,
- opisu systemu przetwarzania danych,
d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
e) Zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.
2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.
3. Dyscyplina finansów publicznych.
4. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.
5. Umowa na roboty remontowe:
a) omówienie podstawowych elementów,
b) termin płatności,
c) kary umowne,
d) kompensata należności.
6. Opis faktur za roboty remontowe.
7. Opis faktur unijnych.
8. Elementy kontroli:
a) wstępna kontrola dokumentów,
b) kontrola formalno-rachunkowa,
c) kontrola merytoryczna,
d) dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
9. Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
10. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
11. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
a) moment ujęcia w księgach rachunkowych,
b) grupowanie dokumentów finansowych.
12. Panel dyskusyjny.

20.08.2021- Dzień 3
1. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.
2. Procedury dot. podróży służbowych – wzór.
3. Ewidencja zapasów materiałów:
a) data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
b) rozchód z magazynu materiałów,
c) odpowiedzialność magazyniera.
4. Wybrane elementy inwentaryzacji:
a) odpowiedzialność kierownika jednostki,
b) wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
c) instrukcja inwentaryzacyjna – wzór,
d) terminy przeprowadzenia inwentaryzacji,
e) teren strzeżony – ujęcie w instrukcji inwentaryzacyjnej,
f) oświadczenia składane przez osoby materialnie odpowiedzialne,
g) potwierdzenie sald,
h) protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji,
i) inwentaryzacja majątku użyczenia.
5. Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430.
6. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Pakiet 1:

Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-07-2021)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-07-2021)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-07-2021)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-07-2021)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-07-2021)
• 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-07-2021)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-07-2021)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-07-2021)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy dla uczestników w opcji online:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Czas trwania dla uczestników w opcji wyjazdowej – szkolenie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w hotelu Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15

I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co