Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Nowe koszty egzekucyjne to problematyka dot. obowiązków pieniężnych.
Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najbardziej aktualna wiedza dotycząca egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy.
Omówione zostaną szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Omówiony zostanie przebieg postępowania, fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz nowe zasady przedawnienia kosztów.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz pracowników administracji rządowej, straży i inspekcji, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.
Szczegółowe przedstawienie zmian i nowych regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji istotnych dla wierzyciela:
• czynności przedegzekucyjne:
• działania informacyjne wierzyciela,
• podstawy prawne działań informacyjnych,
• rodzaje działań informacyjnych,
• rejestry działań informacyjnych,
• postępowanie upominawcze:
• charakter prawny upomnienia,
• regulacje prawne dotyczące upomnienia,
• treść upomnienia,
• wszczęcie egzekucji bez obowiązku kierowania upomnienia do zobowiązanych,
• termin skierowania upomnienia przez wierzyciela,
• skuteczne doręczenia upomnienia,
• przedawnienie i odpis kosztów upomnienia,
Wezwanie zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodów / wniosek o sądu o wyjawienie majątku.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez wierzyciela:

• terminy wystawienia tytułu wykonawczego przez wierzyciela,
• tytuł wykonawczy:
• dalszy tytuł wykonawczy,
• kolejny tytuł wykonawczy,
• zmieniony tytuł wykonawczy,
• ponowny tytuł wykonawczy,
• elektroniczny tytuł wykonawczy oraz pisma w toku egzekucji administracyjnej,
• wnioski i informacje dodatkowe wierzyciela kierowane do organu egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym,
• informacje dodatkowe kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji,
• nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji administracyjnej,
Egzekucja administracyjna z majątku zobowiązanego oraz innych osób:
• egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego oraz małżonka zobowiązanego- solidarna odpowiedzialność zobowiązanych,
• odpowiedzialność solidarna dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego w administracji.
• egzekucja z majątku dłużnika rzeczowego.
Wszczęcie egzekucji:
• informacje kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w toku postępowania administracyjnego.
• informacja o sposobie załatwienia sprzeciwu małżonka zobowiązanego lub dłużnika rzeczowego.
• skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w administracji.
• zarzuty zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej:
• podstawy prawne i faktyczne zarzutów,
• terminy zgłaszania zarzutów przez zobowiązanego. Skutki wniesienia zarzutów przez zobowiązanego,
• przebieg oraz sposoby załatwienia przez wierzyciela postępowania w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne,
• zawieszenie postępowania egzekucyjnego:
• przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
• skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
• podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
• umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
• przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego,
• bezskuteczność egzekucji administracyjnej,
• skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
• ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji:
• czynności wierzyciela po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny,
• ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji i konieczność wystawienia dalszego tytułu egzekucyjnego.
Zmiany w zarządzaniu kosztami egzekucyjnymi:
• opłata manipulacyjna,
• opłata egzekucyjna,
• opłata za czynności egzekucyjne,
• wydatki egzekucyjne,
• obciążenie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela,
• zwrot wierzycielowi zapłaconych przez niego kosztów egzekucyjnych.
Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co