Windykacja wierzytelności u dostawców mediów (branża wodociągowa i komunalna, ciepłownicza i energetyczna)

UCZESTNICY SZKOLENIA: Osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmach i jednostkach zajmujących się dostawą mediów.

METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS, ugoda, oświadczenie o uznaniu długu…)
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów
- wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Prewencja:
 • badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
 • odpis z KRS jako „dowód osobisty” podmiotu
 • jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem – elementy ugody i najczęściej popełniane błędy
 • poprawne zawieranie umów i ugód - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców i osób fizycznych oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność
 • adres zamieszkania, zameldowania i dla doręczeń, który z nich należy wpisywać do umów, zasady zawierania umów z małżonkami
 • omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, podpisywanie umów i ugód przez pełnomocników i prokurentów, rodzaje prokury
 • czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi, wynikające z umów i ugód, które zawierają
 • zasady zawierania umów i ugód z osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych
 • czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?

 • 2. Windykacja przedsądowa:
 • wezwania do zapłaty
 • zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem (elementy psychologii)
 • zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej z dłużnikiem
 • uznanie długu, rozłożenie na raty, ugoda przed mediatorem a sąd polubowny
 • wprowadzanie w firmie jednolitych procedur windykacyjnych, co takie procedury powinny zawierać?
 • zasady wstrzymania dostawy mediów w branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej.

 • 3. Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
 • przedawnienie roszczeń z tytułu dostawy mediów
 • czy można dochodzić roszczeń przedawnionych?
 • zasady naliczania odsetek
 • zasady zarachowania wpłat.

 • 4. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).
  5. Odpowiedzialność małżonków za długi.
  6. Odpowiedzialność współwłaścicieli np. kamienic za długi.
  7. Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za długi.
  8. Odpowiedzialność za długi a śmierć dłużnika.
  Koszt uczestnictwa:
  550,00 zł + 23% VAT* *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

  Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
  ALIOR BANK S.A.
  52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

  Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

  Cena obejmuje:
  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
  Godziny zajęć: 10.00- 16.00
  Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

  Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co