Wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT oraz prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych od 01.01.2022 r., 01.07.2022 r. oraz w terminach późniejszych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie VAT oraz w rozporządzeniach. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych okresach min. nowy pakiet SLIM-3. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wpływające na sposób rozliczania podatku VAT.

Cele i korzyści:
• omówienie pakietu zmian, które obowiązują od 2022 r. wraz z przykładami ich praktycznego stosowania,
• omówienie zagadnień związanych z prawidłowością naliczania podatku VAT, przekazywania JPK, stosowania MPP, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian dotyczących faktur,
• omówienie nowych propozycji zmian w ramach pakietu SLIM – 3,
• omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.

Dzięki omówieniu zasad rozliczania podatku VAT uczestnicy spotkania bez problemów, na bieżąco będą mogli prawidłowo ewidencjonować i przekazywać podatek VAT oraz odpowiednio wcześniej przygotować się do planowanych zmian.

Metodyka:
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
1. Planowane zmiany w zakresie pakietu SLIM-3.
a) Zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat,
b) Zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT,
c) Faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania,
d) Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych,
e) WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej,
f) Kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków,
g) Inne wprowadzone zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.
2. Zmiany wprowadzone w 2022 r.
a) Zmiany i obniżenia stawek podatku VAT związane z tarczą antyinflacyjną oraz z konfliktem zbrojnym,
• Czasowe obniżenie stawek podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy – warunki i zasady,
• Czasowe obniżone stawki z powodu zapobiegania inflacji. – obowiązki informacyjne,
b) Kasy fiskalne w tym nowe rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r.
• Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca ewidencji na kasach fiskalnych,
• Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na podstawie rozporządzenia,
• Paragon dokumentujący zaliczki,
• Paragon a faktura uproszczona,
• Wystawianie faktur do paragonu,
• Wystawianie faktura na żądanie,
• Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie – zwroty towarów, niewykonanie usługi, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencja, niezbędne dane,
• Terminale płatnicze a kasa fiskalna – zmiany od 01.01.2022 r. oraz 01.07.2022 r.
c) Zasady rozliczanie transakcji dotyczących nieruchomości – w tym problemy praktyczne dotyczące użytkowania wieczystego po wyroku TSUE w 2021 r. oraz zmian wprowadzonych do ustawy VAT,
d) Zmiany w JPK związane min. z wprowadzeniem nowych terminów zwrotu podatku VAT, faktur ustrukturyzowanych oraz zasady oznaczeń (GTU, procedury, symbole),
e) Ulga za złe długi – zasady stosowania i wykazywania w JPK,
f) Limity obrotów gotówkowych oraz preferencje dla podatników – w tym mechanizm podzielonej płatności,
g) Zasady odliczeń podatku VAT w przypadku braku odliczenia z faktury w wyznaczonym ustawowo terminie,
h) Terminy zwrotu podatku VAT,
i) Faktury elektroniczne a faktury ustrukturyzowane - wskazanie zasad wystawiania, przesyłania, odbierania i korygowania dla wystawcy i odbiorcy,
3. Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy oraz prawo bankowe a wpływ na rozliczenia podatku VAT.
4. Inne planowane zmiany – wskazanie terminów i zakresu.
5. Panel dyskusyjny.

Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-07-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-07-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad
Szkolenie odbędzie się: Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co