Wszystko o rozliczaniu umów cywilnoprawnych – kompendium wiedzy.

Celem szkolenia jest poznanie m.in. elementów umowy o prace, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu oraz istotę i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.
Umowy cywilnoprawne:
umowa zlecenia,
umowa o dzieło.
Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:
zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
minimalna stawka godzinowa,
ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
zaliczka na podatek dochodowy,
ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
ustalanie wysokości składki na PPK,
rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc:
wypłata wynagrodzenia,
termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS,
rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia,
zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły:
kilka umów zleceń,
zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca,
zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
zlecenie z emerytem/ rencistą,
umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia,
zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego,
zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
kontrakt menedżerski.
Umowa o dzieło:
zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – formularz RUD.
Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie:
zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zwolnienia i obowiązek opłacania składek na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w umowach cywilnoprawnych.
Umowy cywilnoprawne a zasiłek chorobowy.
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i rozliczanie ubezpieczonych wykonujących umowy cywilnoprawne.
Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

koszty uzyskania przychodów 20% – zasady naliczania,
koszty uzyskania przychodów 50% – warunki zastosowania,
koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK,
zaliczka na podatek dochodowy,
zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co