Wybrane nieprawidłowości w zakresie rachunkowości budżetowej i ewidencji księgowej kwestionowane przez służby kontrolne i NIK

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników w obszarze podstaw prawnych rachunkowości budżetowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wydatki i ewidencję dochodów budżetowych, zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków i klasyfikację budżetową wydatków i dochodów.

Metodyka
dyskusje
omówienie studium przypadków
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
I Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
1. Rachunkowość w JSFP– istota, funkcje oraz podstawowe elementy polityki rachunkowości.
2. Kompetencje i odpowiedzialność Skarbników i Głównych Księgowych w zasadach gospodarki i rachunkowości
3. Odpowiedzialność służb finansowo księgowych i pracowników merytorycznych.
4. Konsekwencje niewłaściwego zorganizowania ewidencji księgowej

II Wydatki budżetowe – pojęcie, ewidencja klasyfikacja i plany finansowe
1. Wydatki budżetowe:
- pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) zasada kasowa i zasada memoriałowa, (różnice pomiędzy zasadą kasową a zasadą memoriałową,
- etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
- kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
- podstawowe grupy wydatków,
- wydatek budżetowy a koszt różnice pomiędzy zasadą kasową a zasadą memoriałową,
- nieprawidłowości w kwalifikowaniu wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji - paragrafy 3020,4210, 4240, 4270, 4300, 4430, 6050, 6060.
- wznowienie wydatków (korekta kosztów)- księgowanie – dokumentacja,
- zasady występowania kont: 751, 761, 770, 771, 400 – amortyzacja,

- podstawa prawna udzielania zaliczek pracownikom oraz na zadania zlecone,
- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kont: 201, 310, 640,
- nieprawidłowości w zakresie finansowania inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów oraz ulepszenia. Jak zaksięgować przyjętą inwestycję na koncie 011 finansowaną z różnych źródeł?
2. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
- ewidencja, rozliczanie.

3. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego –  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
4 Przeterminowane faktury - jak prawidłowo należy postępować ?
5. Nieprawidłowości w zakresie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji - odpowiedzialność poszczególnych osób.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków w interpretacjach i różnych wyjaśnieniach ( przykłady).

III Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej
1. Dochody budżetowe, (przychody a dochody):
- pojęcie – przypisane i nieprzypisane, podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach,
- przykłady należności przypisanych i ich ewidencja pomocnicza,
- ujmowanie ewidencji dochodów budżetowych na różnych kontach zespołu "7" (obowiązują konto 720, 750 i 760 - jak postępować?),
- błędne korekty na koncie "221" i "720"(storno - techniczny zapis ujemny),
- funkcja konta "245" - wpływy do wyjaśnienia.
2. Jak księgować w dochodach fakturę wystawioną w XII ale z terminem zapłaty w styczniu?
3.  Nieprawidłowe ustalanie wysokości dochodów budżetowych.
4. Zasady zwrotu nadpłat w dochodach budżetowych - dokumentacja.
5. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych to:
- ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,
- ustalenie i odpisanie należności wątpliwych.

6. Jakie obowiązują zasady dotyczące dokonywania i ujmowania w księgach rachunkowych jednostek budżetowych odpisów aktualizujących należności?
- jak prawidłowo powinno funkcjonować konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”.
7. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
8. Wyjaśnienia M.F. i inne do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów związanych z ich prawidłową i kwalifikacją (przykłady)

IV Podsumowanie, wolne wnioski i zapytania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Warunki szkolenia stacjonarnego:
Koszt udziału:

449,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/10/2020, 22/10/2020)
549,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/10/2020, 22/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Warunki szkolenia online:
Koszt udziału:

349,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/10/2020, 22/10/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/10/2020, 22/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co