Wybrane zagadnienia z zasad gospodarki i rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego uwzględniające aktualne interpretacje i wyjaśnienia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zasady procedury budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej na wydatki i dochody budżetowe , zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków oraz prawidłowego sporządzenia bilansu organu i bilansu skonsolidowanego itp.

Szkolenie adresowane jest do skarbników/ głównych księgowych oraz do tych pracowników działów księgowości którzy z racji krótkiego stażu pracy w jst chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę.
1.Rachunkowość w jst – istota, funkcje oraz podstawowe elementy polityki rachunkowości
2.Kompetencje Skarbników i Głównych Księgowych w zasadach gospodarki i rachunkowości jst
3.Narzędzia zwiększające skuteczność pracy skarbnika/głównego księgowego
4.Odpowiedzialność skarbnika i służb finansowo księgowych
5.Podstawy prawne opracowania planów finansowych
6.Podział wydatków jst art. 69 uofp
7.Przedmiot uchwały budżetowej
8.Wieloletnia prognoza finansowa i problemy z jej funkcjonowaniem
a) Obowiązkowe elementy WPF
9.Kontrola gospodarki finansowej jst przez RIO i NIK
a) wyjaśnienie RIO do art. 243 uofp
10.Nadwyżka i deficyt budżetu jst ( art. 217 uofp)
11.Zasady zaciągania kredytów przez jst
12.Ewidencja księgowa zaciągniętego kredytu i odsetek od tego kredytu
a) przykłady ewidencji w jednostkach i w organie
12.Wybrane problemy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych, w tym m. inn:
a) zasady ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków budżetowych w jednostce i organie
b) charakterystyka wybranych kont jst z uwzględnieniem wzorów i schematów księgowań
13.Ewidencja rozliczenia dotacji udzielanych i otrzymanych
a) w księgach budżetu (organ) i w księgach jednostki budżetowej
14. Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja
a) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa
b) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych
15.Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego
16.Dochody budżetowe, (przychody a dochody) pojęcie – przypisane i nieprzypisane,  podział wg rodzaju  i zasady ich ewidencji na kontach
17.Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych - kiedy?
18.Zasady prawidłowego sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jst
a) omówienie charakterystyki poszczególnych elementów bilansu oraz sprawozdania z wykonania budżetu stanowiącego źródło informacji o sytuacji finansowej jst
b) kto podpisuje bilans z wykonania budżetu?
19 Bilans skonsolidowany (etapy przygotowania bilansu)
20. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania
Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.00- 14.00
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co