Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2021 r. w JST, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, Interpretacji ogólnej MF, wyroków sądów oraz wyników kontroli NIK

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.
Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2022 roku:
• kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku,
• jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika,
• wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej za 2021 r. i do stosowania w 2022 roku zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem (JST, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury).
Korekta za 2021 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2021 r.:

• przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF w zakresie oświaty i pomocy społecznej,
• dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
• środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto – zasady dokonywania korekty,
• zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej,
• zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
• ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:
• kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
• zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA,
• zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co