Wyzwania placówek oświatowych – zapobieganie możliwości powstawania sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych, procedura bezpieczeństwa w przypadku agresywnych zachowań ucznia ze spektrum autyzmu.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu i wypracowanie kompleksowej procedury bezpieczeństwa w przypadku zachowań agresywnych dziecka z autyzmem ponadto wypracowanie procedury komunikacji szkoły z rodzicami dziecka ze spektrum autyzmu i innymi rodzicami, których dzieci uczęszczają do szkoły.
Uwrażliwienie pracowników szkoły na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością w postaci spektrum autyzmu oraz zrozumienie pojęcia niepełnosprawności 12-C przybliżane w czasie szkolenia ułatwia i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością w postaci spektrum autyzmu oraz z opiekunami tych osób.
Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia możliwości powstawania sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych w związku z zachowaniami ucznia ze spektrum autyzmu.

Metodyka
• case studies
• omówienie studium przypadków
• warsztat

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, pracowników oświaty publicznej i niepublicznej, przedstawicieli wydziału oświaty gmin oraz przedstawicieli wydziału edukacji urzędu marszałkowskiego również dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.
Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
Orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 12-C:

• czyli jak odczytywać ten dokument i zawarte tam treści. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
Podstawa prawna bezpieczeństwa w szkole:
• Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002 r.
• wprowadzenie do stosowania przepisów.
Zrozumieć autyzm czyli „niegrzeczne dzieci w szkole”:
• omówienie spektrum zachowań dzieci z autyzmem na podstawie studiów przypadku,
• zanonimizowane relacje rodziców.
Dlaczego konieczne są szkolenia kadry pedagogicznej i rozmowy uwrażliwiające na niepełnosprawność skierowane do uczniów.
Warsztat na podstawie case study:

• uczeń łamie zasady panujące w szkole, przejawia agresywne zachowania i uniemożliwia pracę w klasie innym uczniom i nauczycielom,
• dążenie szkoły do przeniesienia ucznia do innej szkoły,
• kwestia nauczania indywidualnego,
• konflikt Szkoła-Rodzic-Inni Rodzice,
• narażenie się szkoły na naruszenie przepisów o niedyskryminowaniu,
• wypracowanie procedur rozwiązywania konfliktu.
Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia z spektrum autyzmu wobec nauczyciela i innych uczniów – sytuacje nagłe.
Procedura postępowania z uczniem z spektrum autyzmu w czasie ewakuacji szkoły.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania – 9.00-15.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co