Zamknięcie roku budżetowego 2020 dla straży pożarnej -podsumowanie oraz praktyczne aspekty (szkolenie online)

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego.

Metodyka
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa:
Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi, oraz pracownicy pionu finansów jednostek Straży Pożarnych.
PROGRAM:

1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawy prawne zamknięcia roku,
b) nadrzędne zasady rachunkowości, w tym zasada istotności i uproszczenia,
c) opracowanie harmonogramu czynności dotyczących  zamknięcia roku obrotowego.

2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
b) potwierdzenie salda w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości,
c) ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
okres przejściowy,
zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
koszty a klasyfikacja budżetowa,
monitorowanie realizacji zobowiązań,
segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
wycena aktywów i pasywów,
ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.

4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki
d) informacja dodatkowa.

5. Obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie BIP.
6. Panel dyskusyjny

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 449,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 9/02/2021)
• 549,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 9/02/2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co