Zamknięcie roku budżetowego 2023 dla straży pożarnej – podsumowanie oraz praktyczne aspekty.

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównych księgowych, pracowników pionu finansów jednostek Straży Pożarnych.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawy prawne zamknięcia roku,
b) nadrzędne zasady rachunkowości, w tym zasada istotności i uproszczenia,
c) opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.
2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego (pod kątem finansowym):
a) podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
b) potwierdzenie salda w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
• bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy,
• zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
• koszty a klasyfikacja budżetowa,
• monitorowanie realizacji zobowiązań,
• segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych,
• wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów,
• sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
• ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
• sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald,
• wycena aktywów i pasywów,
• ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.
4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, fundusz jednostki, informacja dodatkowa)
5. Obowiązek opublikowania sprawozdania finansowego na stronie BIP.
6. Panel dyskusyjny.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co