Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2020 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (szkolenie online)

Opis: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Korzyści:
- uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych,
- poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce,
- dowiesz się, jak realizować inwestycje z dotacji RFIL.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Zamknięcie roku:
informacje ogólne,
harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

Inwentaryzacja a zamknięcie ksiąg rachunkowych:
spis z natury,
potwierdzanie sald,
weryfikacja.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
środki pieniężne w ewidencji rocznej,
materiały i inne zapasy – rozliczenie,
ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
wynik finansowy,
fundusz jednostki,
wydatki niewygasające z końcem roku.

Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.

Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany, m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17/11/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co