Zamknięcie roku w instytucjach kultury – akcja bilans 2021 (szkolenie online)

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach.
Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym:

• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
Należności, zobowiązania oraz odsetki:
• odpisy aktualizacyjne (w tym zmiany od 1.01.2020 r.).
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in. międzyokresowych) – dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), funduszy:
• schematy księgowań z wyjaśnieniami.
Ewidencja księgowa materiałów (w tym materiałów bibliotecznych), towarów, wyrobów gotowych, wydawnictw, muzealiów oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje):
• źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach,
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł – w tym umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (inwestycje) – nabycia i kosztów wytworzenia.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:
• cele, terminy i częstotliwość,
• metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja),
• przygotowanie obszarów inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia,
• podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych),
• dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia),
• różnice.
Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
Korekty roczne VAT.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:

• wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• bilans i Rachunek Zysków i Strat,
• sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
• dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania,
• badanie przez audytora – obowiązek?,
• publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.


PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co