Zamówienia publiczne w placówkach medycznych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznej dla zamawiających z placówek medycznych. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu szacowania wartości zamówienia oraz nabędą umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
• rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
• oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
Ponadto szkolenie przewiduje omówienie możliwości skorzystania z platformy e-Zamówienia do komunikacji z wykonawcami.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych z branży medycznej – zarówno te osoby, które zaczynają prace w zamówieniach publicznych, jak również te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi, ale chciałyby usystematyzować swoją wiedzę. Adresatami szkolenia są również główni księgowi, dyrektorzy oraz kadra kierownicza.
Możliwość skorzystania z platformy e-zamówienia do komunikacji z wykonawcami – omówienie zapisów do SWZ.
Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości.
Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.
W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.
Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.
Plan zamówień publicznych.
Polityka Zakupowa Państwa.
Analiza Potrzeb i Wymagań.
Udzielanie zamówień w częściach.
Kim jest małe i średnie przedsiębiorstwo.
Prawo opcji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów.
Strona internetowa prowadzonego postępowania.
Zmiany SWZ do progów unijnych i powyżej progów unijnych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
Czym jest kod UDI.
Obowiązki Instytucji Zdrowia Publicznego.
Przedmiotowe środki dowodowe.
Próbka jako podmiotowy środek dowodowy.
Warunki udziału w postępowaniu – czy zawsze należy określać.
Modele oceny podstaw wykluczenia w progach krajowych i powyżej kwot unijnych.
Weryfikacja podmiotowa wykonawców.
Wszczęcie postępowania w progach krajowych i powyżej progów unijnych – wskazanie różnic.
Otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania.
Wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.
Umowy.
Terminy na podpisanie umowy.
Możliwości zmian umowy.
Postanowienia abuzywne w umowach.
Kilka słów na temat elektronizacji zamówień.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-09-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co