Zamówienia publiczne dla księgowych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak z ramienia komórki finansowo-księgowej nadzorować planowanie, dokonywanie i realizację wydatków ze środków publicznych, jak w praktyce stosować zasady ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – celowość, oszczędność, efektywność.
Celem drugiej części szkolenia jest natomiast zapoznanie uczestników z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry kierowniczej, głównych księgowych, ich zastępców, pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, kierowników zamawiających, kierowników działów merytorycznych, osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.
Dzień 1 – 20.06.2022 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KSIĘGOWYCH
Systematyka ustawy PZP. Progi, rodzaje zamówień, podstawowe pojęcia.
Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w oparciu o:

• ustawę Prawo zamówień publicznych,
• ustawę o finansach publicznych.
Proces planowania w jednostce, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role:
• kierownika jednostki,
• kierowników i pracowników komórek merytorycznych,
• komórki ds. zamówień publicznych,
• głównego księgowego.
Komisja przetargowa, jej skład i zadania. Udział Głównego Księgowego.
Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy.
Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego główne elementy, istotne pod względem finansowo-księgowym.
Schemat przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – co musi wiedzieć Główny Księgowy.
Rejestry zamówień publicznych i opisywanie dokumentów księgowych. Sprawozdawczość.
Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 2 – 21.06.2022 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH NA BAZIE ORZECZNICTWA
Podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli kto i kiedy może ponieść odpowiedzialność.
Zakres przedmiotowy odpowiedzialności, czyli katalog naruszeń związanych z:
• planowaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań oraz ich realizacją,
• zamówieniami publicznymi,
• kontrolą zarządczą.
Skutki naruszenia i karalność. Zasady odpowiedzialności i wyłączenia.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Check listy.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
• Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-06-2022)
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co