Zamówienia publiczne – nowe regulacje 2022r.

Cel: W ostatnim czasie w zamówieniach publicznych bardzo dużo się dzieję. Ustawodawca z uwagi na trwającą na Ukrainie wojnę wprowadza nowe regulacje do zamówień publicznych w trybie pilnym.
Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą tego jakie regulacje prawne powinien zastosować w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w szczególności omówiony zostanie proces szacowania oraz planowania zamówień publicznych.
Ponadto omówione zostaną kwestie dotyczące tego jakie zwolnienia zastosować realizując pomoc skierowaną do obywateli Ukrainy oraz na co zwrócić uwagę korzystając ze zwolnień wynikających ze specustawy ukraińskiej. Na szkoleniu omówione zostaną kwestie dotyczące konstruowania umów o zamówienie publiczne m.in. zasady aneksowania umów, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Omówione zostaną również zmiany istotne i nieistotne umów.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.
Omówienie progów obowiązujących od stycznia 2022r.
Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane:

1) Omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych na przykładzie agregacji różnych asortymentów artykułów żywnościowych,
2) Czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia,
3) Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
4) Jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
5) W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia,
6) Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia,
7) Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych,
8) Szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach,
Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy:
1) Omówienie obligatoryjnych podstaw wykluczenia,
2) Jakie regulacje prawne powinien zastosować zamawiający w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie,
3) Jakie zwolnienia może zastosować zamawiający realizując pomoc skierowaną do obywateli Ukrainy,
4) Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający korzystając ze zwolnień wynikających ze specustawy ukraińskiej,
5) Omówienie stanowiska UZP w sprawie stosowania przepisów na temat stosowania specustawy ukraińskiej.
Projekt umowy jako załącznik do SWZ:
1) Opis Przedmiotu zamówienia- omówienie zagadnień dotyczących prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj: znaki towarowe i inne dyskryminacyjne określenia w opz.
2) Termin na podpisanie umowy,
3) Możliwości zmian umowy,
4) Zmiany istotne i nieistotne,
5) Postanowienia abuzywne w umowach,
6) Postanowienia waloryzacyjne w umowach,
7) Co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych,
8) Wojna na Ukrainie i inflacja- czy mogą być przyczyną waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,
9) Odmowa waloryzacji- czy może skutkować rozwiązaniem umowy o zamówienie publiczne,
10) Omówienie opinii UZP na temat możliwości zmian umowy.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-10-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co