Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 1.01.2021 r. dla księgowych jednostek sektora finansów publicznych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.
Zamówienia publiczne w jednostce sektora finansów publicznych i zasady ich udzielania w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych.
Co Główny Księgowy o zamówieniach wiedzieć powinien, czyli podstawowe pojęcia i progi w zamówieniach publicznych.
Rola Głównego Księgowego w procesie udzielania zamówień publicznych. Udział Głównego Księgowego w pracach komisji przetargowej.
Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, czyli najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2021 r.
Zmiany w regulacjach wewnętrznych w zakresie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP – do kwoty 130 000,00 zł (do 31.12.2020 r. – do 30 000,00 euro).
Opisywanie dokumentów księgowych.
Planowanie zamówień publicznych. Zakres i terminy.
Aktualizacja planu zamówień publicznych a zmiany planu finansowego.
Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia z podziałem na części.
Zamówienia nieplanowane i „awaryjne”.
Schemat postępowania o udzielenie zamówienia i jego etapy a udział w tym postępowaniu komórek finansowo-księgowych.
Opis i ustalenie wartości zamówienia.
Uzgodnienie z Głównym Księgowym projektu umowy. Check-lista.
Wszczęcie postępowania – jak i kiedy?
Składanie ofert oraz ich badanie i ocena. Termin związania ofertą.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wnoszenie i zwrot.
Zakończenie postępowania – podpisanie umowy lub unieważnienie.
Terminy w zamówieniach publicznych. Jak je samodzielnie wyliczyć i powiązać z harmonogramem wydatków?
Realizacja umowy i jej finansowy monitoring.
Rejestr zamówień publicznych.
Pomocnicze ewidencje i „kalkulatory” pozwalające na kontrolowanie zamówień publicznych.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-04-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co