Zamówienia publiczne w instytucjach kultury według nowej ustawy PZP

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych informacji o zasadach wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto, w tym analizę praktycznych problemów w wydatkami poniżej progu stosowania Ustawy oraz sesję pytań i odpowiedzi w zakresie problemów związanych z praktycznymi aspektami prowadzenia procedur.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie aspektów związanych z umową

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków, działów księgowych, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.
15.09.2021 (Środa)

Plan postępowań oraz czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.
Opis przedmiotu zamówienia, Analiza potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe – przykłady formułowania założeń.
Szacowanie wartości zamówienia.
Wszczęcie postępowania.
Dokumentowanie przebiegu postępowania:

• zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania,
• udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu,
• przechowywanie protokołów i oraz załączników do protokołu,
• zmiany dotyczące przechowywania próbek zwrotu próbek złożonych w postępowaniu.
Zamówienia, do których nie stosuje się Ustawy.
Zamówienia bagatelne – zasady, instytucja, regulacje dyscypliny finansów publicznych.
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne zasady – procedury i zasady.
Zawartość Specyfikacji warunków zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań – tworzenie dokumenty od podstaw.
Nowe warunki udziału w postępowaniu.
Zmiany w zakresie przepisów dotyczących stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.
Nowe terminy związania ofertą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy PZP – powyżej progów unijnych:

• zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń,
• nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
• nowa procedura otwarcia ofert,
• obowiązek przesłania prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
• zasady postępowania w sytuacji awarii systemu informatycznego uniemożliwiającego otwarcie ofert,
• badanie ocena ofert,
• zmiany w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania,
• podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
• nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
• nowe podstawy odrzucenia ofert,
• nowe regulacje dotyczące wadium,
• procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
• nowe podstawy unieważnienia postępowania,
• zastępczy wybór wykonawcy,
• publikacja informacji dotyczących postępowania.
Sesja pytań i odpowiedzi.

16.09 2021 r - Dzień 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:

• tryb podstawowy – warianty,
• przebieg postępowania w każdym z wariantów.
Przebieg procedury – od publikacji ogłoszenia poprzez analizę i otwarcie ofert. Praca z rzeczywistym dokumentem, symulacja procesu badania i oceny ofert – analiza dokumentów złożonych u Zamawiającego.
Zmiany w umowach według nowej ustawy PZP:

• zasada określania terminu wykonania bez podawania konkretnej daty,
• nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiałów,
• klauzule abuzywne,
• raport z realizacji umowy.
Dyscyplina finansów publicznych – przykłady naruszeń.
Środki ochrony prawnej:
• zmiany w zakresie wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych,
• utworzenie sądu zamówień publicznych,
• podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej,
• nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych,
• zmiana wysokości opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
• pozasądowe rozwiazywanie sporów wynikających z realizacji umowy (koncyliacja, mediacja).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 10.00 – 16.00 (w tym przerwy) każdego dnia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co