Zamykanie projektów unijnych i przygotowanie do kontroli w czasach COVID-19

Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. i ustawa z 31 marca 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014. Podczas drugiego dnia szkolenia uczestniczki i uczestnicy poznają zasady i przebieg kontroli projektów UE, błędy popełniane przez innych beneficjentów oraz zauważą słabe punkty własnego projektu. W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą przygotowani do przyjęcia kontroli i przejścia przez nią bez większego uszczerbku, poznają najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE i ich konsekwencje dla Beneficjentów oraz stworzą listę działań do poprawy, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości we własnym projekcie.
Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka

• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, kwestorów.
Dzień 1 – 23.06.2022

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W CZASACH COVID-19
Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

• wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
• przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania,
• przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
• wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
• trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie.
Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
Czyszczenie projektu i budżetu, czyli ostatnie zmiany do projektu:

• mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia.
• możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
• możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów,
• możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:
• odbiór produktów i rezultatów,
• opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów,
• powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:
• termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014,
• wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014,
• rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 24.06.2022 r.

KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH – CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ CZAS PANDEMII, ABY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI
Zasady i rodzaje kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych 2014-2020.
Prawa i obowiązki Beneficjenta, czyli BHP w sytuacji kontroli.
Długość okresu przechowywania dokumentacji w projektach.
Dokumenty podlegające kontroli – sprawdzenie kompletności dokumentacji.
Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów – analiza przypadków w polskich projektach:

• nieprawidłowości dotyczące wyboru wykonawców,
• nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów,
• nieprawidłowości w zakupów środków trwałych,
• nieprawidłowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
• jak uniknąć nieprawidłowości?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-06-2022)
• Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć:
I dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)
II dzień: od 8:30 do 15:30 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co