Zamykanie projektów unijnych w czasach COVID -19 i nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 dla sektora finansów publicznych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przygotowanie do zamknięcia projektu, oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji i sposobów na ich uniknięcie, poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020 r. i ustawa z 31 marca 2020 r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu oraz przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014.
Podczas drugiego dnia szkolenia przybliżone zostaną zasady realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 – czyli kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Kiedy ruszy Nowa Perspektywa? Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.
Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunów projektów z Instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów, a także dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych zamierzających korzystać z funduszy Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.
Dzień 1 – 02.09.2021r.

ZAMYKANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W CZASACH COVID-19
Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

• wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
• przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania,
• przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu,
• wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności,
• trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie.
Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
Czyszczenie projektu i budżetu, czyli ostatnie zmiany do projektu:
• mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia.
• możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
• możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. w zakresie zamykania projektów,
• możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:
• odbiór produktów i rezultatów,
• opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów,
• powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:
• termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014,
• wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014,
• rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 03.09.2021r.

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027 DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWYCH WYZWAŃ
Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowy system i zasady realizacji projektów:

• stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
• logika interwencji – 6 celów tematycznych w miejsce 11 – czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
• jakie działania będzie można finansować w obszarach:
• badań i innowacji,
• wsparcia przedsiębiorstw,
• e-usług i cyfryzacji,
• efektywności energetycznej,
• infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań,
• budowy i rozbudowy odnawialnych źródeł energii,
• przystosowania do zmian klimatu,
• gospodarki odpadami,
• gospodarki wodno-ściekowej,
• ochrony dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej,
• kultury i turystyki,
• transportu niskoemisyjnego i mobilności miejskiej,
• infrastruktury transportowej,
• ochrony zdrowia,
• rynku pracy,
• edukacji,
• włączenia i integracji społecznej,
• łagodzenia skutków transformacji energetycznej;
• programy krajowe i regionalne – linia demarkacyjna;
• instrumenty terytorialne:
• rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
• zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
• inny Instrument Terytorialny (IIT).
Zasady finansowania projektów:
• sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne,
• montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
• zaliczki czy refundacja?
Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027:
• kwalifikowalność wydatków,
• uproszczone formy rozliczania wydatków,
• trwałość projektu,
• systemy informatyczne wspierające realizację projektów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-08-2021)
Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co