Zarządzanie projektem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku – szkolenie specjalistyczne

Cel szkolenia: Szczegółowa analiza zapisów umów o dofinansowanie ( PO WER, RPO) z uwzględnieniem zmian w Wytycznych, Podręcznika SL2014 oraz interpretacji i komentarzy IP/IZ.

Korzyści dla uczestników: Uczestnik pozna wymogi wypływające z umowy o dofinansowanie wraz z najnowszymi interpretacjami, dokumentami, przepisami i Wytycznymi (RPO, PO WER).

ADRESACI: Pracownicy pup realizujących i rozliczający projekty EFS, osoby księgujące wydatki projektowe, pracownicy WUP rozliczający wnioski o płatność PUP oraz kontrolujący projekty PUP.
Program szkolenia:

Godz. 9.30-11.00
 • Specyfika projektów pozakonkursowych i konkursowych pup w 2020 r.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – załączniki odnośnie wyboru wykonawców, kontroli rozeznania rynku i zasady konkurencyjności wprowadzone w listopadzie 2020 r
 • Uproszczenia w szacowaniu wartości zamówienia
 • Uproszczenie w rozeznaniu rynku
 • Umowy w wersji elektronicznej
 • Zastąpienia rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności
 • Zmiany w limitach środków trwałych
 • Zmiany w dodatkach dla personelu
 • Możliwość interpretacji wytycznych w odniesieniu do konkretnego wydatku
 • Ponoszenie dodatkowych wydatków nie ujętych we wniosku o dofinansowanie
 • Planowanie budżetu i ponoszenie wydatków według nowych Wytycznych
 • Uwagi/pytania powiatowych urzędów pracy do Wytycznych i odpowiedzi Ministerstwa.
 • Godz. 11.00-11.15 Przerwa na kawę
  Godz. 11.15-12.45

 • Cd. Odpowiedzi Ministerstwa na uwagi/pytania pup
 • Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy od 08.08.2019 r.:
 • Zmiany definicji, w tym imigranta, reemigranta
  Projekt stażowy – nowe zapisy
  Nowe określenie sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej
  Refundacja wyposażenia i doposażenia miejsca pracy
  Zmiany w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej po roku od wprowadzenia – praktyczne rozwiązania
  Nowe Wytyczne w zakresie projektów w obszarze rynku pracy a nabory w 2020 r.

  Godz.12.45-13.15 Przerwa na lunch
  Godz.13.15-14.45

 • Wskaźniki efektywności oraz wskaźniki horyzontalne- nowe interpretacje i poziomy
 • Dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji/kompetencji
 • Podmioty potwierdzające kwalifikacje – najnowsze wiadomości
 • Najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup
 • Plany na perspektywę finansową UE 2021-27
 • Sesja: Pytania i odpowiedzi
 • Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT*
  *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

  Cena obejmuje:
  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
  Godziny zajęć: 9.30 - 14.45
  Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co