Zasady dokonywania płatności z zastosowaniem Białej Listy VAT i z mechanizmem podzielonej płatności w świetle obowiązujących od 1 kwietnia 2020 zmian przepisów podatkowych – mikrorachunek podatkowy i nowe zasady składania zawiadomienia „ZAW-NR” przez jednostki budżetowe

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie dokonywania płatności przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe na rachunki zgłoszone i niezgłoszone do wykazu podatników VAT tzw. „białej listy VAT” wraz z zasadami składania zawiadomienia ZAW-NR i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu w roku 2020, z równoczesnym uwzględnieniem zasad dokonywania płatności z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment), szczególnie w zakresie zakupu towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 dokumentowanych fakturami VAT w świetle zmian przepisów podatkowych obowiązujących od 1 kwietnia 2020 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy zawierające odmienne rozwiązania szczególne w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dla państwowych jednostek budżetowych, od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w zakresie dobrowolnego i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności i podatku VAT w roku 2020.

Omówione zostaną również nowe przepisy w zakresie zasad generowania i posługiwania się nowym mikrorachunkiem podatkowym (IRP – indywidualny rachunek podatkowy) w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT od 1 stycznia 2020 roku.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych zainteresowanych podmiotów.
PROGRAM:
1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.
2. Zasady wykonywania budżetu i planu finansowego oraz nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 – problemy z zastosowaniem numeru NIP na dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON, w księgowości i w sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
3. Zakres zmian przepisów podatkowych obowiązujący od 1 kwietnia 2020 - ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw i jej charakterystyka.
4. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego.
5. Generator mikrorachunku podatkowego – co to jest i zakres zastosowania IRP w roku 2020.
6. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku.
7. Zasady dysponowania środkami na koncie VAT w roku 2020 przez państwowe jednostki budżetowe - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w państwowych jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz obowiązująca procedura na koniec dnia operacyjnego wynikająca z przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa.
8. Zasady uwalniania środków zgromadzonych na koncie VAT w roku 2020 przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz problem konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT - wykonywanie budżetu i księgowanie dobrowolnego od 1 lipca 2018 roku oraz obowiązkowego od 1 listopada 2019 roku mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz procedura „przekazania własnego” na konto VAT budżetu.
9. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek a zagrożenie realizacji planu wydatków w roku 2020.
10. Problem jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako pracodawcy oraz samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT rozliczającego CIT na NIP samorządowego zakładu budżetowego.
11. Załącznik nr 15 do ustawy VAT i obowiązkowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" oraz kwota 15 tys. złotych - fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny wraz z sankcjami za błędnie wystawione faktury VAT i błędne dokonane zapłaty za towary i usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności.
12. Wyjaśnienie przypadków braku możliwości dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – przypadki kiedy bank cofnie przelew i kto nie musi mieć konta firmowego, którego nie będzie w wykazie podatników VAT na białej liście VAT.
13. „Biała lista” VAT w roku 2020 z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2020 roku – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu i zasady składania oraz wzór zawiadomienia ZAW-NR.
14. Termin składania zawiadomienia ZAW-NR przez jednostki budżetowe – wydłużenie terminu z 3 do 7 dni.
15. Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 wykaz podatników VAT – zasady korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 roku wykazie podatników VAT.
16. Polityka rachunkowości na rok 2020 - zastosowanie „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do płatności w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
17. Zasady prezentacji danych budżetowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań w roku 2020 – typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów i należności budżetowych w kwotach netto oraz zaangażowania, zobowiązań i wydatków budżetowych w kwotach brutto ale bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków) w samorządowych jednostkach budżetowych i wyjaśnienie przyczyn prawidłowości takiego podejścia w państwowych jednostkach budżetowych.
18. Odpowiedzi na pytania.
Koszt uczestnictwa:
-jednej osoby 520,00 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 480,00 zł/os netto +23% VAT
* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.00 - 14.15
Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co