Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2023 roku po zmianach przepisów.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby sporządzające sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka

• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych oraz osób prowadzących ewidencję bilansową na podstawie, której sporządzane są sprawozdania.
Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:
• rodzaje sprawozdań budżetowych,
• terminy sporządzania sprawozdań budżetowych,
• przekazywanie sprawozdań budżetowych.
Ostatnie zmiany w sprawozdawczości budżetowej:
• zmiana sposobu ujmowania należności w sprawozdaniu Rb-27S,
• zmiana sprawozdania Rb-PDP,
• zmiana częstotliwości składania wybranych sprawozdań,
• zmiany w formy składania sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 oraz rocznych Rb-27S i Rb-28S,
• zmiany w sprawozdawczości budżetu środków europejskich,
• zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań.
Zmiany w sprawozdawczości z operacji finansowych od 2022 r.
• nowa forma sprawozdań z operacji finansowych,
• nowe waluty w jakich mogą być sporządzane sprawozdania,
• zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań.
Sprawozdanie Rb-27 i RB-27s:
• określenie znaczenia należności (wymagalnych, spornych i bezspornych) w kontekście sprawozdaniu Rb-27 i RB-27s,
• zakres danych prezentowanych a okres sprawozdawczy,
• nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s,
• powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z ewidencją księgową,
• powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z klasyfikacją budżetową.
Sprawozdanie RB-27ZZ
• zakres danych prezentowanych, a okres sprawozdawczy,
• nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27ZZ,
• powiązania sprawozdania Rb-27ZZ ze sprawozdaniem Rb-27 i RB-27s,
• przykład prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
Sprawozdanie Rb-28 i Rb-28s
• określenie znaczenia zobowiązań w kontekście sprawozdań Rb-28 i RB-28s,
• zakres danych prezentowanych w kolumnach plan, zaangażowanie,
• wykonanie, zobowiązania ogólne, zobowiązania wymagalne,
• nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s,
• powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z ewidencją księgową,
• powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z klasyfikacją budżetową.
Sprawozdanie Rb-23:
• dane objęte sprawozdaniem,
• nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-23,
• powiazanie sprawozdania Rb-23 z ewidencją księgową.
Sprawozdanie Rb-70:
• dane objęte sprawozdaniem,
• nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-70,
• sposób obliczania średniego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania,
• powiazanie sprawozdania Rb-70 z ewidencją księgową.
Sprawozdanie Rb-PDP:
• cel sporządzania sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych,
• dane objęte sprawozdaniem,
• nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP.
Sprawozdanie Rb-28 NWS:
• zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-28NWS,
• nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-28NWS.
Sprawozdanie Rb-NDS:
• zakres przedmiotowy poszczególnych wierszy sprawozdania,
• dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS.
Sprawozdanie Rb-30S:
• przychody prezentowane w sprawozdaniu Rb-30S,
• koszty prezentowane w sprawozdaniu Rb-30S.
Sprawozdanie Rb-34S:
• zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-34S,
• nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-34S.
Sprawozdanie Rb-50:
• zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-50,
• nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50.
Sprawozdanie Rb-ST:
• zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-ST,
• nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-ST.
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych:
• zasady obowiązujące przy sporządzaniu Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-ZN,
• zakres przedmiotowy danych prezentowanych w sprawozdaniach z operacji finansowych,
• błędy występujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Stanowiska RIO i MF w sprawie danych prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych.
Korygowanie sprawozdań budżetowych.
Korygowanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
Zagadnienia problemowe w sprawozdawczości budżetowej:

• prezentacja należności długoterminowych w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-27S,
• prezentacja należności rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb- 27 i Rb-27S,
• należności wymagalne i należności sporne w sprawozdaniu Rb27, Rb-27s i Rb-N,
• należności kwestionowane przez dłużnika w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27s i Rb-N,
• prezentacja odsetek za zwłokę w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S,
• odsetki od zaciągniętych kredytów w sprawozdaniu Rb-28S.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co