Zasady prawidłowego sporządzenia bilansu wraz z załącznikami w JSFP za 2022 rok oraz otwarcia ksiąg rachunkowych 2023 r.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Omówione zostaną niezbędne czynności związane z zakończeniem roku budżetowego oraz inwentaryzacji. W praktyczny sposób zostaną także omówione zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach, a także zasady prawidłowego otwarcia ksiąg rachunkowych w 2023 r.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
Szczegółowa analiza czynności związanych z prawidłowym zamknięciem 2022r.:
Przeanalizowanie czy zostały zaksięgowane wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w 2022 roku.
Sposób i zasady ewidencji kosztów i zobowiązań na przełomie roku budżetowego

• czy można uwzględnić zasadę istotności,
Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
• czy jednostki budżetowe mogą zrezygnować z rozliczania w czasie nieistotnych kwotowo kosztów?
Dokonanie ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich .
Zasady ewidencji zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu B.Z.
Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.
Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.- prawidłowa ewidencja tych zdarzeń.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem:

• występowania pozycji do wyjaśnienia,
• ewentualnego umarzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Prawidłowe ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

• udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
• rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
• rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
• rozliczeń z tytułu udzielonych i otrzymanych dotacji,
Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.
Analiza należności wątpliwych i spornych oraz ich prawidłowe zaksięgowanie.
Ustalenie odpisów aktualizujących należności do ustalenia realnych należności w B.Z – jak prawidłowo powinno funkcjonować konto 290?
Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.
Rola i cel Inwentaryzacji rocznej w związku z zamknięciem roku budżetowego.
Inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.
Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury ( kto i na jakim etapie odpowiada?)
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów
Prawidłowe .rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic.

• opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej
• ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki
Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.
Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.
Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:

• dzienniki za rok obrotowy,
• księga główna za rok obrotowy,
• księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
• zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.
• terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP
Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach B.Z. oraz w załącznikach:
• w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
• w rachunku strat i zysków,
• w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.( zał. Nr 12 )
Prawidłowe otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2023.
Panel dyskusyjny.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• długopis
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się: Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.