Zasady rachunkowości i kontroli finansowej w jsfp na podstawie wybranych zagadnień i różnych wyjaśnień

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad rachunkowości i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Poruszone na szkoleniu zagadnienia zostaną poparte orzeczeniami oraz interpretacjami i wyjaśnieniami.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej, rachunkowości mających wpływ na prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych:
• zasady budżetowe obowiązujące w JSFP,
• zasada kasowa budżetu,
• metoda budżetowania,
• klasyfikacja budżetowa,
• jak prawidłowo rozliczyć fakturę gotówkową?
Podstawowe i niezbędne zasady kontroli finansowej w JSFP:
• szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
• wymogi formalne związane z systemem ewidencyjnym,
• jaka powinna być kolejność całego obiegu ewidencyjnego,
• szczególne mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
• obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
• główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej,
• upoważnienie do dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań w sektorze finansów publicznych,
• dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne kontroli zarządczej w ujęciu ustawy o finansach publicznych).
Zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przykładów i orzeczeń GKO:
• odpowiedzialność głównego księgowego/skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• kiedy główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansowej?
• obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
• efekt kontroli głównego księgowego,
• działania w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości,
• niezbędne składniki treści dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikowi obowiązków z zakresu gospodarki finansowej i/lub rachunkowości,
• przykłady wyjaśnień i orzeczeń GKO do wybranych nieprawidłowości.
Procedury postępowania z sumami depozytowymi w JSFP:
• definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki,
• nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją,
• podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej sum depozytowych (przykłady),
• procedury postępowania z sumami depozytowymi na przykładzie jednostki X,
• zatrzymanie zabezpieczeń należytego wykonania umów wniesionych w pieniądzu,
• zwrot niepieniężnych zabezpieczeń należytego wykonania umów,
• likwidacja depozytów kiedy i w jakich przypadkach.
Zwrócenie uwagi na różnice miedzy remontem a ulepszeniem majątku trwałego na podstawie przykładów, w tym m.in. na:
• jak klasyfikować wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?
• różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 427,
• klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606,
• ewidencja nakładów inwestycyjnych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” i zasady ich rozliczania,
• problemy z określeniem a obiektu inwentarzowego z punktu widzenia rachunkowości,
• kwalifikacja nakładów na środki trwałe w budowie wg KSR nr 11,
• zasady likwidacji majątku (niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje),
• ewidencja pozabilansowa – przykładowo.
Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do zapytań innych i w tym:
• zasad ewidencji odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
• wskazania zasad ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, w zależności od terminu ich płatności, w księgach rachunkowych jednostek budżetowych,
• w jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
• zasad dokonywania odpisów aktualizujących od należności, których obowiązek wynika z zasady ostrożności,
• zasad ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych itp.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Koszt udziału w szkoleniu online:

• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co