Zasady zawierania umów o dostawę mediów I (problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, zarządów, zarządców, współwłaścicieli, spółek, a także weryfikacji prawa własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej) (szkolenie online)

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów - umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, odpis z ksiąg wieczystych… ),
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
- rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

KORZYŚCI:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
- przestrzegać zasad reprezentacji przy zawieraniu umów ze wspólnotami, współwłaścicielami, spółkami prawa handlowego…, tak aby nie okazały się one nieważne,
- oceniać treść pełnomocnictwa (praca z dokumentem),
- zawierać umowy z prokurentami i oceniać rodzaje prokury,
- analizować odpis z KRS w kontekście zasad reprezentacji,
- tworzyć procedury zmierzające do zapewnienia wysokich standardów obsługi klientów.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zarząd a zarządca. Co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa. Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. Kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele. Pojęcie lokalu.

2. Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami. Jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej. Analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.

3. Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować. Czy można kserować dowody osobiste? Czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne. Problematyka odbierania numeru pesel i NIP. Czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem? Problematyka odpowiedzialności małżonków za długi. Czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem? Zasady zawierania umów z najemcami. Czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?

4.Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami. Osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).

5. Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa. Kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego? Kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

6.Zasady podpisywania umów przez prokurentów. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

7.Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe. Problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.

8.Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

9.Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
Kiedy wpis do KRS jest dokonany?
Czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?

10.Umowa jako element wizerunku firmy.

11.Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).

12.Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.

13. Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.

14. Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.
Koszt szkolenia:
450,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczanym dniu i godzinach

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.30

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co