Zasady zawierania umów o dostawę mediów I (problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, zarządów, zarządców, współwłaścicieli, spółek, a także weryfikacji prawa własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej)

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów - umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, odpis z ksiąg wieczystych… )
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
- rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point)

KORZYŚCI:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
- przestrzegać zasad reprezentacji przy zawieraniu umów ze wspólnotami, współwłaścicielami, spółkami prawa handlowego…, tak aby nie okazały się one nieważne
- oceniać treść pełnomocnictwa (praca z dokumentem)
- zawierać umowy z prokurentami i oceniać rodzaje prokury
- analizować odpis z KRS w kontekście zasad reprezentacji
- tworzyć procedury zmierzające do zapewnienia wysokich standardów obsługi klientów.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zarząd a zarządca. Co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa. Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. Kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele. Pojęcie lokalu.
2. Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami. Jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej. Analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.
3. Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować. Czy można kserować dowody osobiste? Czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne. Problematyka odbierania numeru pesel i NIP.
Czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
Problematyka odpowiedzialności małżonków za długi.
Czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
Zasady zawierania umów z najemcami. Czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?
4.Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami. Osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...
Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem). 5. Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa. Kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego? Kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?
6.Zasady podpisywania umów przez prokurentów. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
7.Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe. Problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.
8.Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
9.Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
Kiedy wpis do KRS jest dokonany?
Czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?
10.Umowa jako element wizerunku firmy.
11.Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).
12.Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.
13. Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.
14. Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.
Koszt uczestnictwa:
550,00 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 10.00- 16.00
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co