Zasady zawierania umów o dostawę mediów II (branża wodociągowa, komunalna, energetyczno – ciepłownicza) (szkolenie online)

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które odbyły część pierwszą szkolenia pt. „Zasady zawierania umów o dostawę mediów (problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, zarządów, zarządców, współwłaścicieli, spółek, a także weryfikacji prawa własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej)”.

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Szkolenie dedykowane jest min. osobom odpowiedzialnym za zawieranie umów: zakupowych, o dzieło (np. napraw, remontowych), o roboty budowlane....

METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem (umowy, aneks… ),
- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
- rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Pojęcie umów w obrocie gospodarczym. Obrót gospodarczy a obrót konsumencki.
2. Co to są niedozwolone klauzule umowne?
3. Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w branży wodociągowej i energetycznej.
4. Jakie są sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.
5. Zasady aneksowania umów (praca z dokumentem).
6. Umowy w branży dostawców mediów a RODO.
7. Kiedy można zmieniać treść umowy bez zgody drugiej strony?
8. Co to są ogólne warunki umów i regulaminy? Kiedy i jak można je stosować?
9. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: kary umowne, zaliczka, zadatek.
10. Data i miejsce zawarcia umowy.
11. Zasady oznaczania podmiotów w obrocie gospodarczym.
12. Kiedy następuje spełnienie świadczenia pieniężnego (moment wyjścia środków pieniężnych z konta czy moment wpływu na konto). Obciążenie rachunku, a uznanie rachunku.
13. Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem, analiza źle napisanej umowy).
14. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
15. Problematyka zarachowania wpłat.
16a. Umowa o dzieło a umowa zlecenie.
16b. Umowa sprzedaży.
16c. Problematyka wad, gwarancji i rękojmi przy umowie o dzieło i umowie sprzedaży.
17. Który z adresów należy wpisywać do umów z osobami fizycznymi adres dla doręczeń, adres zamieszkania czy adres zameldowania?
18. Umowa jako element wizerunku firmy.
19. Kultura zawierania umowy.
20. Zasady redagowania umowy.
21. Firmowy savoir vivre przy zawieraniu umów.
22. Rozwiązywanie kazusów.
Koszt szkolenia:
450,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczanym dniu i godzinach

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.30

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co