Zasady zawierania umów o dostawę mediów II (branża wodociągowa, komunalna, energetyczno – ciepłownicza).

Szkolenie dedykowane jest osobom, które odbyły część pierwszą szkolenia pt. „Zasady zawierania umów o dostawę mediów (problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, zarządów, zarządców, współwłaścicieli, spółek, a także weryfikacji prawa własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej)”.

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem (umowy, aneks… )
- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
- rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie umów w obrocie gospodarczym. Obrót gospodarczy a obrót konsumencki.
2.Co to są niedozwolone klauzule umowne?
3. Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w branży wodociągowej i energetycznej.
4. Jakie są sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.
5. Zasady aneksowania umów (praca z dokumentem).
6. Umowy w branży dostawców mediów a RODO.
7. Kiedy można zmieniać treść umowy bez zgody drugiej strony?
8. Co to są ogólne warunki umów i regulaminy? Kiedy i jak można je stosować?
9. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: kary umowne, zaliczka, zadatek.
10. Data i miejsce zawarcia umowy.
11. Zasady oznaczania podmiotów w obrocie gospodarczym.
12. Kiedy następuje spełnienie świadczenia pieniężnego (moment wyjścia środków pieniężnych z konta czy moment wpływu na konto). Obciążenie rachunku, a uznanie rachunku.
13. Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem, analiza źle napisanej umowy).
14. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
15. Problematyka zarachowania wpłat.
16. Wadliwy zapis na sąd polubowny.
17. Który z adresów należy wpisywać do umów z osobami fizycznymi adres dla doręczeń, adres zamieszkania czy adres zameldowania?
18. Umowa jako element wizerunku firmy.
19. Kultura zawierania umowy.
20. Zasady redagowania umowy.
21. Firmowy savoir vivre przy zawieraniu umów.
22. Rozwiązywanie kazusów.
Koszt uczestnictwa:
550,00 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 10.00- 16.00
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co