Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów – umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości. Celem szkolenia jest także rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• przestrzegać zasad reprezentacji przy zawieraniu umów ze wspólnotami, współwłaścicielami, spółkami prawa handlowego…, tak aby nie okazały się one nieważne,
• oceniać treść pełnomocnictwa (praca z dokumentem),
• zawierać umowy z prokurentami i oceniać rodzaje prokury,
• analizować odpis z KRS w kontekście zasad reprezentacji,
• tworzyć procedury zmierzające do zapewnienia wysokich standardów obsługi klientów.
Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• dyskusja
• kazusy
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób, które zawierają umowy o dostawę mediów z kontrahentami, a które pracują w branżach: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.
12.12.2022– dzień pierwszy.

Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi:
• zarząd a zarządca,
• co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa,
• kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa,
• kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele,
• pojęcie lokalu.
Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami:
• jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej,
• analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.
Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi:
• zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować,
• czy można kserować dowody osobiste?
• czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
• problematyka odbierania numeru pesel i NIP,
• czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
• problematyka odpowiedzialności małżonków za długi,
• czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
• zasady zawierania umów z najemcami,
• czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?
Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami:
• osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników,
• analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami:
• rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem),
• szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa,
• kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego?
• kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?
Zasady podpisywania umów przez prokurentów:
• co to jest prokura, rodzaje prokury,
• czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe:
• problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.
Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy:

• jak długo aktualny jest odpis z KRS?
• kiedy wpis do KRS jest dokonany?
• czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?
Umowa jako element wizerunku firmy.
Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).
Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.
Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.
Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.
Sesja pytań i odpowiedzi.


13.12.2022 – dzień drugi.

Pojęcie umów w obrocie gospodarczym.
Pojęcie przedsiębiorcy i rodzaje przedsiębiorców:
• zasady ich oznaczania w umowach.
Miejsce rejestracji przedsiębiorców. Odpis z właściwego rejestru jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
Czy umowę zawieramy ze spółką cywilną czy też ze wspólnikami spółki cywilnej?
Pojęcie obrotu konsumenckiego i konsumenta.
Co to są niedozwolone klauzule umowne?
Przykłady niedozwolonych klauzul umownych w branży wodociągowej i energetycznej.
Jakie są sankcje za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych.
Zasady aneksowania umów (praca z dokumentem).
Umowy w branży dostawców mediów a RODO.
Kiedy można zmieniać treść umowy bez zgody drugiej strony?
Co to są ogólne warunki umów i regulaminy? Kiedy i jak można je stosować?
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego:

• kary umowne,
• zaliczka,
• zadatek.
Data i miejsce zawarcia umowy.
Omówienie odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji:

• praca z dokumentem.
Problem aktualności odpisów z KRS.
Problem podpisania umowy przez osobę niebędącą już reprezentantem spółki, ale nadal wpisaną do KRS.
Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
Pełnomocnictwo:

• praca z dokumentem.
Prokura:
• co to jest prokura,
• rodzaje prokury.
Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera?
Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy umowa podpisana niezgodnie z zasadami reprezentacji jest zawsze nieważna?
Kiedy następuje spełnienie świadczenia pieniężnego (moment wyjścia środków pieniężnych z konta czy moment wpływu na konto). Obciążenie rachunku, a uznanie rachunku.
Podstawowe elementy umowy:

• praca z dokumentem,
• analiza źle napisanej umowy.
Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
Problematyka zarachowania wpłat.
Który z adresów należy wpisywać do umów z osobami fizycznymi adres dla doręczeń, adres zamieszkania czy adres zameldowania?
Umowa jako element wizerunku firmy.
Kultura zawierania umowy.
Zasady redagowania umowy.
Firmowy savoir vivre przy zawieraniu umów.
Rozwiązywanie kazusów.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2022)
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co